COMPETITIVENESS
Thailand Management Association
Competitiveness

About TMA Center for Competitiveness

 
ความเป็นมา
                     TMA Center for Competitiveness ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การประสานให้เกิดเครือข่ายและการระดมความคิดเห็น เพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนงานในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

    ​                   ทั้งนี้ TMA ได้มีบทบาทในการทำให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาตั้งแต่ 2540 นับตั้งแต่ TMA ได้เข้าร่วมเป็น Partner Institute กับสถาบัน IMD (International Institute for Management Development) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทำการสำรวจขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา TMA ได้ริเริ่มโครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อประสานความร่วมมือของภาคเอกชนกับภาครัฐในการเสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนงาน รวมทั้งร่วมผลักดันเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี TMA Center for Competitiveness เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนโครงการ

                        นอกจากนี้ จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของประเทศ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และกำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ TMA Center for Competitiveness ก็ได้เข้าไปมีบทบาทในคณะกรรมการดังกล่าวโดยประธานของศูนย์ฯ ได้ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ และเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการดังกล่าว

พันธกิจ
  • ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงและประสานการขับเคลื่อนความร่วมมือของภาคเอกชนกับภาครัฐในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  • เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  • พัฒนาองค์ความรู้และกรอบแนวทางเพื่อผลักดันการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ

>> ติดตามข่าวสารของ TMA Center for Competitiveness ได้ที่เว็บไซต์     www.thailandcompetitiveness.org 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )