TMA  NEWS
Thailand Management Association
Outstanding Technologist Awards and STI Forum 2018

Outstanding Technologist Awards and STI Forum 2018

31 October 2018 18:00
Outstanding Technologist Awards and STI Forum 2018
TMA ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเวทีแชร์ประสบการณ์และแนวคิดจากวิทยากรชั้นนำจากต่างประเทศ ในงาน Outstanding Technologist Awards and STI Forum 2018 ภายใต้หัวข้อหลัก “Future Thinking” ให้เข้าใจถึงหลักการและปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยคาดการณ์อนาคตอย่างเป็นระบบ นำโดย Mr. Sean Ness, Business Development Director จาก Institute for the Future (IFTF),  Mr. Mario Ubiali, Co-founder and CEO, Thimus Srl และผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน นอกจากนี้ มีนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2018 ขึ้นเผยแพร่ผลงานในมุมการนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรมของประเทศอีกด้วย