Scholarship  Project
Thailand Management Association
Scholarship Project

TMA Business CANVAS for Young Entrepreneur 2016

TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง ภายใต้หัวข้อ ประกวดเขียนแผนธุรกิจ Leisure and Learning @ Doi Tung 2014

TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง ภายใต้หัวข้อ การประกวดแผนการตลาดเพื่อสังคม กรณีศึกษา โครงการอันเนื่อง 2013

TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง ภายใต้หัวข้อ แผนส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีจริยธรรม และธรรมาภิบาล 2012

โครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง"_Creating Future Great Leader

โครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง"_Creating Futures Great Leaders #2

โครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง"_Creating Futures Great Leaders #3