Management  Groups
Thailand Management Association
Management Groups

Operational Excellence Management Group

Operational Excellence Management Group หรือ กลุ่มบริหารการผลิตและปฏิบัติการ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการด้านการผลิตให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ตอบรับการปรับตัวทางภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำองค์ความรู้ การบริหารจัดการอุตสาหกรรม การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรม การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคลังสินค้า การจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงมือผู้บริโภค ผู้บริหารงานจำเป็นอย่างมากที่ต้องเข้าใจและสามารถดำเนินงานด้านบริหารการผลิตและปฏิบัติการทั้งในหน่วยย่อยและในภาพรวม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ขององค์กร และประเทศชาติ

TMA – OEMG เป็นศูนย์รวมผู้บริหารผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการผลิตและปฏิบัติการที่เป็นเลิศของประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิกและผู้สนใจ อาทิ โครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ งานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานสัมมนา Logistics Asia และอื่นๆ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )