TMA  NEWS
Thailand Management Association
TMA Magazine

TMA Magazine

ทั้งหมด ( 11 )
เรียงลำดับ   :    ล่าสุดก่อน   |    เก่าที่สุดก่อน

Magazine 2018 Issue 31 Oct – Dec

20 กันยายน 2561   |  เวลา 16:59 น.
“คุณธีรนันท์ ศรีหงส์” ประธานคนใหม่ TMA ยุคดิจิทัล เปิดวิสัยทัศน์ชี้เป้าหมายที่เป็นหัวใจสำคัญ 3 เรื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและองค์กรในประเทศไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน แข่งขันได้ในระดับสากล

Magazine 2018 Issue 30 Jul - Sep

03 กรกฎาคม 2561   |  เวลา 15:48 น.
ในยุคดิจิทัลที่บางองค์กรอาจจะมองว่าเป็นแค่แนวโน้มทางเทคโนโลยี แต่หลายองค์กรได้เห็นถึงประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อให้มีการตัดสินใจได้รวดเร็วสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการปรับตัวทางธุรกิจ

Magazine 2018 Issue 29 Apr - Jun

02 เมษายน 2561   |  เวลา 11:03 น.
ชีวิตยุคเทคโนโลยีที่จะต้องวนเวียนกับการพึ่งพาอุปกรณ์ ไฮเทค เพื่อเข้าถึงโลกออนไลน์ที่คอยอำนวยความสะดวกในการ ติดต่อสื่อสาร พฤติกรรมคนจะมีชีวิตเหมือนกันทั้งโลก คือ ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์มือถือ พูดคุยกันผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ แชร์ภาพส่วนตัวให้คนติดตาม ค้นหาข้อมูลออนไลน์ ส่วนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ปัจจุบันจะถูกใช้ทำงานรับ-ส่งอีเมล ค้นหาข้อมูล อ่านข่าว อ่านหนังสืออนไลน์ จัดการกับข้อมูล เป็นต้น ทั้งหมดเกิดจากเทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตประจำวัน และแทรกแซง เข้ามาในระบบการทำงาน ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นเรื่องของ “ยุคดิจิทัล” ที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต และการทำงาน ซึ่งนับจากนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกในเวลาอันรวดเร็ว อย่างแน่นอน ธุรกิจต้องปรับทั้งกระบวนการคิดและวิธีการในการ บริหารจัดการ เพื่อให้ทันและตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และ เมื่อธุรกิจเปลี่ยนแนวทาง คนทำงานก็ต้องพัฒนาให้ทันความ ต้องการของตลาด เพราะอนาคตคือ สิ่งที่ไม่แน่นอน วันนี้อยู่กับ โลกดิจิทัล วันข้างหน้าอาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้ และทุกวันนี้เรื่องราวของเทคโนโลยีมีมันสมองที่มีความฉลาด มากขึ้นก็ได้เข้ามาลดบทบาทมนุษย์แล้ว อย่างที่เห็นได้ชัด คือ ธนาคารได้เปลี่ยนรูปแบบเป็น Online Banking ได้เห็นหุ่นยนต์ เข้ามาทำงานในโรงพยาบาล และหุ่นยนต์ถือถาดอาหารเสิร์ฟตาม โต๊ะอาหาร แน่นอนว่ายังมีอีกหลายอาชีพที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะ เข้ามาทำงานแทน โดยเฉพาะงานเอกสาร งานแอดมิน มีให้เราได้เห็น ในไม่ช้านี้แน่ๆ แล้วคุณ เตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง?

Magazine 2018 Issue28 Jan - Mar

26 ธันวาคม 2560   |  เวลา 11:47 น.
นอกจากปีปฏิทินที่ต้องเปลี่ยนในทุกปีแล้ว ยังมีสิ่งใดที่ ต้องเปลี่ยนอีกบ้าง? และอะไรที่ยังคงเดิม?

Magazine 2017 Issue 27 Oct - Dec

12 ตุลาคม 2560   |  เวลา 15:34 น.
เคยรู้สึกว่าโลกใบนี้กว้างมาก และคิดว่าหากเราอยากจะ รู้จักโลกใบนี้ให้มากขึ้น เราจะทำไดอย่างไร พอเวลาผ่านไป เราก็เริ่มเห็นเครื่องมือต่างๆ ค่อยๆ กำเนิดขึ้นมาให้ได้รู้จัก เกิดการพัฒนาและอัพเดทมาโดยตลอด ทำให้ทุกวันนี้ตัวเราเอง แทบจะตามกระแสไม่ทันแล้วว่า ยังมีเครื่องมืออะไรอีกบ้างที่ สามารถช่วยให้เรารู้จักสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ได้ง่ายขึ้นกว่านี้ ในการเรียนรูสิ่งใหม่ๆ ตอนนี้เป็น สิ่งสำคัญที่เราต้องปรับตัว และเริ่มทำความรู้จัก โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามา มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิต เพราะเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่าง บนโลกใบนี้เกิดความสะดวกและง่ายขึ้น สามารถที่จะเชื่อมต่อ คนจากทั่วทุกมุมโลก ให้ได้ติดต่อสื่อสารกัน ส่งข้อความถึงกัน และเห็นหน้ากันได้ โดยที่เราไม่ต้องออกจากจุดที่เรายืนอยู่เลย จึงทำให้การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ไม่อาจจะทำได้เพียง คนเดียว หรือทำเพียงแค่ในประเทศ เราต้องติดต่อและเชื่อม โยงกับคนนอกประเทศ เพื่อเรียนรู้วิธีแนวคิดและนำมาปรับให้ เข้ากับตัวเราเอง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตออกไปในระดับโลกได้ รวมถึงความคิดของตัวเราเองก็ต้องศึกษากระบวนที่เป็นระบบ หรือแนวทางการดำเนินชีวิตจากคนต่างชาติต่างวัฒนธรรม เพื่อให้เราได้รู้จักอะไรใหม่ๆ และนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ให้กับ ชีวิตของเราเองเช่นกัน

Magazine 2017 Issue 26 Jul - Sep

19 กรกฎาคม 2560   |  เวลา 15:52 น.
ในช่วงชีวิตหนึ่งของเรา คิดว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่ หนักที่สุด และการทำงานใน 1 ปี ช่วงไหนเป็นช่วงที่รู้สึก หนักที่สุด แล้วเรามีวิธีการจัดการอย่างไร ไม่ให้เกิด ความเอนเอียงไปข้างหนึ่ง จะทำอย่างไรจึงจะจัดการให้เกิด ความบาลานซ์ หรือ ความสมดุลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

Magazine 2017 Issue 25 Apr - Jun

03 เมษายน 2560   |  เวลา 16:06 น.
รู้หรือไม่คุณอาจจะกำลังโดนหุ่นยนต์แย่งงาน ? ยงั จาํกนั ได้ไหมเมอื่ สมยั เดก็ ๆ ห่นุ ยนต์ เป็นของเล่นที่นยิ ม มากสดุ แต่ปัจจบุ นั ห่นุ ยนต์เหล่านนั้ ถกู พฒั นาขนึ้ มาให้มคี วามสามารถ เกอื บจะเทยี บเท่ากบั มนุษย์ จนได้รบั การขนานนามว่า ห่นุ ยนต์อจั ฉรยิ ะ ซึ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตของคนเรามากขึ้น หลายบริษัท ปลดพนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่จ้างหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทน พนักงานเหล่านั้น และล่าสุดได้เห็นสื่อหลายแห่งพาดหัวข่าว “หุ่นยนต์แย่งงานมนุษย์ทำ”

Magazine 2017 Issue 24 Jan-Mar

09 มกราคม 2560   |  เวลา 11:26 น.
ในปีคริสต์ศักราชใหม่ เห็นได้ชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น ดูง่ายๆ จากการใช้โทรศัพท์มือถือที่กลายเป็นสิ่งของจำเป็นในปัจจัยที่ 5 และเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องพกติดตัวตลอดเวลา

Magazine 2016 Issue 23 Oct-Dec

17 ตุลาคม 2559   |  เวลา 11:02 น.
ฤดูที่เปลี่ยนแปลง พายุฝนกําลังจะผ่านไป ลมหนาวกําลังมาเยือน เป็นสัญญาณ บอกพวกเราทุกคนให้รู้ว่ากําลังจะสิ้นปีหรือ หมดปีอีกแล้ว แต่ก่อน ฤดูกาลจะเปลี่ยนมักจะเกิดสภาพอากาศที่แปรปรวน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวหนาว ทําให้อุณหภูมิในร่างกายปรับตัวกันแทบไม่ทัน เลยทีเดียว....