TMA  NEWS
Thailand Management Association
แนวคิดเมืองและชุมชนยั่งยืน น่าอยู่

แนวคิดเมืองและชุมชนยั่งยืน น่าอยู่

28 สิงหาคม 2561 14:40 น.
Line
แนวคิดเมืองและชุมชนยั่งยืน น่าอยู่
แนวคิดเมืองและชุมชนยั่งยืน น่าอยู่

การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนา ก็มักจะมาพร้อมกับการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง สุดท้ายก็นำไปสู่ความเจริญในเมืองขนาดใหญ่ และแน่นอนก็ไม่พ้นที่จะต้องเจอปัญหาความแออัดในเมือง เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม” คุณดอน ปรมัตถ์วินัย ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 11 ของ SDGs ว่า ประเทศไทย ตั้งแต่พ.ศ.ปี 2540 เป็นต้นมา เริ่มมีการน้อมนำพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทาง ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเน้นการผลิตและบริโภคอย่างสมดุล เน้นการเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ ถ้าดูแนวโน้มประเทศพัฒนาแล้วในยุโรปจะเห็นว่า การพัฒนาระบบคมนาคม ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

การทำให้เมืองปลอดภัยและยั่งยืนจึงหมายถึง การทำให้ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย, การลงทุนเรื่องการขนส่งสาธารณะ, การสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียว และการปรับปรุงการวางผังเมืองนั่นเอง จึงเกิดแนวคิดเมืองและชุมชนน่าอยู่ที่ประกอบด้วย 3 ข้อหลักๆ ดังนี้

1. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้น้ำมันที่จะปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศ เน้นเฉพาะพลังงานสะอาด

2. ด้านอุตสาหกรรม เน้นการใช้หุ่นยนต์ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง เป้าหมายของไทยคือเปลี่ยน 70% ของการเดินทางบนถนนให้เป็นระบบราง เน้นการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ากับรถใต้ดิน โดยถ้าเมื่อไหร่ที่กรุงเทพฯ สร้างรถไฟฟ้าได้ครบหมดทั้ง 10 สาย ก็ควรจะดึงระบบขนส่งสาธารณะแบบอื่น มาเชื่อมต่อด้วยกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือเรือ

ที่มา:  เวทีเสวนา GLOBAL BUSINESS DIALOGUE: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  2017

 

 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )