TMA  NEWS
Thailand Management Association
จากนวัตกรรมสู่การประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน

จากนวัตกรรมสู่การประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน

10 กันยายน 2561 15:07 น.
Line
จากนวัตกรรมสู่การประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน
จากนวัตกรรมสู่การประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน
 
การทำธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ที่มีหลายองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้อย่างมั่นคง
 
นายฮาชา เรดดี้ ผู้ช่วยประธานกรรมการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  มองว่า บริษัทพยายามผนวกเป้าหมาย SDGs มาอยู่ในแผนการของบริษัท โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของการลดการใช้พลังงาน รวมถึงการวัดประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ SDGs 9 เป็นหลัก ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Industry stakeholders โดยทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
นอกจากนี้ ยังมองว่า เรื่อง Industrial innovation and infrastructure เป็นหนึ่งใน SDGs ที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้น SDGs13 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังเน้นเรื่องการใช้พลังงานทดแทน อย่าง พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ซึ่งทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น พร้อมทั้งใช้ SDGs 14 โดยพยายามปรับสิ่งแวดล้อมทั้งในน้ำและบนบก และใช้ SDGs 10 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และมุ่งเน้นความหลากหลายของพนักงาน
ทางด้าน คุณนำพล  ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี ได้ยกตัวอย่างโครงการเกี่ยวกับ SDG จำนวน 2 โครงการ นั่นคือ การใช้พลังงานและการคุ้มครองสภาพภูมิอากาศ โดยปัจจุบัน ไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 24-25 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการลดการใช้พลังงาน และลดต้นทุน โดยได้ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs 7 และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Low carbon ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs 13 โดยจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs 17 
 
นอกจากนี้ บริษัทได้มีโครงการ CSR ด้านการอนุรักษ์น้ำในชุมชนต่างๆ “SCG Conserving water in the future” เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความยั่งยืนขึ้น โดยชุมชนก็จะได้รับผลประโยชน์โดยตรง เช่น การทำฝายแม้ว เพื่อเก็บกับน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งเชื่อมโยงกับ SDG ด้านการพัฒนาสังคม 
ดร. สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์  ผู้จัดการส่วนหน่วยงานกลยุทธ์และนโยบายความยั่งยืน 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมๆ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้มีโครงการต่างๆ อีกมาก เกี่ยวกับการทำ CSR ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดของเสีย ตั้งแต่การกระบวนการออกแบบวิจัยพัฒนา และกระบวนการการผลิต โดยใช้นวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทั้งหมดจะต้องมีความเชื่อมโยงทั้ง In-process และ After-process 
 
ทั้งนี้ บริษัทก็ได้มีกลยุทธ์ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทียบเท่าได้กับบริษัทต่างชาติ และสามารถวัดผลในเชิงตัวเลข เปรียบเทียบผลกับบริษัทอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
“ดูปองท์” กลุ่มธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เล่าว่า ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ออกมาเป็นจำนวนมาก แต่ในปี 1999 บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ   โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
  1) Value protection โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  2) Value extraction ซึ่งเป็นลดการใช้พลังงาน และปรับใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อนำพลังงานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  และ 3) Value creation โดยคำนึงถึง Global mega trends มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทให้ความใส่ใจ trends ในด้านอาหารและการใช้พลังานไบโอ 
  ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น โดยแปลงออกมาเป็นนวัตกรรมที่นำงานวิจัยพัฒนาเข้ามาใช้กับการสร้างมูลค่ากิจการ (value creation) เน้นความต้องการของลูกค้า และปรับใช้นวัตกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
“ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (มหาชน)” มีการเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจและความยั่งยืน บริษัทมีโครงการที่ชื่อ Sea Change จะมุ่งเน้น SDGs 3 ข้อหลัก คือ ข้อ 2 ข้อ 8 และข้อ 14 ทั้งนี้ มองว่าความยั่งยืน เป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายจะลดความหิวโหยของคน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่า อาทิ อาหารจะต้องอร่อย สะอาด และดีต่อสุขภาพ โดยนำนวัตกรรมมาใช้ เป็นต้น 
นอกเหนือจากคุณภาพและโภชนาการแล้ว ก็ต้องมองด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยปัจจุบัน บริษัทจะสามารถลดได้ประมาณร้อยละ 35       
Global Business Dialogue: Innovating for 
Sustainable Future
 
วันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2561 
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 
(ดูกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/GBD2018byTMA
 
 ที่มา:  เวทีเสวนา GLOBAL BUSINESS DIALOGUE: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )