TMA  NEWS
Thailand Management Association
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์นักพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์นักพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

17 กันยายน 2561 10:20 น.
Line
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์นักพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กษัตริย์นักพัฒนาเพื่อความยั่งยืน


หากจะมองหาแบบอย่างผู้นำที่มีแนวความคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หาได้ไม่ไกล คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นั่นเอง 

ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ และโครงการตามแนวพระราชดำริในด้านต่างๆ ของพระองค์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ไม่เพียงแต่จะยังความปลื้มปีติในหมู่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น แม้แต่องค์การระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาทั่วโลก ต่างก็ตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์เช่นกัน

การปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของพระองค์ จึงเป็นที่มาของการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลต่างๆ จากองค์การระหว่างประเทศมากถึง 32 รางวัล นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาทั่วโลกยังทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวมกว่า 21 ปริญญาบัตร

รางวัลล่าสุด ได้แก่ รางวัลเทิดพระเกียรติของยูเอ็น-ฮาบิแทต ในฐานะที่ทรงมีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเมืองและชนบทของประเทศ   ถือเป็นรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ และเป็นรางวัลชิ้นแรกของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่จัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตลอดระยะเวลากว่า 68 ปี ที่ทรงครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงงานด้านการพัฒนาชนบทเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ทั่วประเทศ สำหรับพระองค์ท่านแล้ว พสกนิกรคือลำดับความสำคัญแรก  

โครงการในพระราชดำริที่มุ่งเน้นการเกษตรขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและภัยแล้ง ได้ยังประโยชน์นานัปการต่อประชาชนนับล้านในชนบทโดยมิได้มีการแบ่งแยกสถานะ เชื้อชาติ และศาสนา

นอกจากนั้น ความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงในภาคเหนือ ซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าแหล่งปลูกฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดให้กลายเป็นแปลงปลูกพืชเมืองหนาวทดแทน ได้ยังประโยชน์มหาศาลต่อชนเผ่าต่างๆ ในเทือกเขาสูงตามแนวชายแดนไทย พม่า ลาว ในการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา

ในด้านการพัฒนาสังคม พระองค์ทรงก่อตั้งมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนงานด้านสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก มีการรณรงค์กำจัดโรคโปลิโอ ลดภาวะการขาดไอโอดีน ลดจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อน รวมทั้งการเสริมสร้างโอกาสสู่ช่องทางการศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า

และด้วยพระปรีชาในการเป็นนักคิดของพระองค์ ยังทรงได้ริเริ่มแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ชี้ถึงแนวทางการพัฒนาที่เน้นความสมดุล องค์รวม และยั่งยืน โดยเน้นหลักการความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอที่จะต้านทานและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีสำนึกในคุณธรรม ซึ่งได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้จ่ายและบริโภคที่พอเหมาะพอควร และการกระจายความเสี่ยงในการผลิตให้มีความหลากหลาย

แม้ปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" อาจดูขัดแย้งกับวิถีความเป็นไปของโลกในปัจจุบัน ที่ถูกครอบครองด้วยระบอบทุนนิยมและวัตถุนิยม แต่แนวพระราชดำริของพระองค์ก็ได้แสดงให้โลกประจักษ์แล้วว่าหลักคิดดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองได้อย่างยั่งยืนและสมดุล จนแม้กระทั่งองค์การระดับโลกยังยกย่องว่า เศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะต้านทานและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากกระแสโลกาภิวัตน์ และยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริง


ที่มา:  https://www.posttoday.com/kingbhumibol/thebelovedking/7 

 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )