TMA  NEWS
Thailand Management Association
ดิจิทัลอาเซียน เป้าหมายที่ทุกชาติต้องร่วมมือกัน

ดิจิทัลอาเซียน เป้าหมายที่ทุกชาติต้องร่วมมือกัน

21 ตุลาคม 2562 12:02 น.
Line
ดิจิทัลอาเซียน เป้าหมายที่ทุกชาติต้องร่วมมือกัน
ดิจิทัลอาเซียน เป้าหมายที่ทุกชาติต้องร่วมมือกัน

เขียนโดย ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA

สภาเศรษฐกิจโลก หรือ “World Economic Forum” ระบุว่าอาเซียน คือ ภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลก มีการประเมินกันว่าในแต่ละวันจะมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 125,000 คน ขณะเดียวกันก็มีการคาดการณ์กันว่า เศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนก็จะขยายตัวในอัตราที่สูงด้วยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7 ของ GDP ของอาเซียน (2.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) และคาดว่าในปี 2568 เศรษฐกิจดิจิทัลจะช่วยให้มูลค่า GDP ของอาเซียนเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

จึงเห็นภาพค่อนข้างชัดว่า ‘ดิจิทัล’จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของประชากรในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน แต่ปัญหาที่ทุกชาติอาเซียนกำลังเผชิญคือ ช่องว่างของเทคโนโลยี หรือที่เราเรียกว่า “ช่องว่างดิจิทัล” (Digital Divide) ซึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเรื่องนี้ จะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ คนที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าทันจะกลายเป็นผู้ที่เสียโอกาส และดำรงชีวิตอย่างยากลำบากในยุคต่อไป

ขณะเดียวกันรัฐบาลของทุกชาติอาเซียนย่อมเห็นปัญหาในส่วนนี้ดี จึงพยายามผลักดันแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน หรือที่เรียกว่า ‘ดิจิทัลอาเซียน’ ขึ้นมา ซึ่งในปี 2563 จะมีการเริ่มต้นเดินหน้าแผนนี้อย่างจริงจัง

สำหรับแผนดิจิทัลอาเซียน 2020 มีวิสัยทัศน์หลักๆ อยู่ 6 ด้าน ซึ่งทุกชาติจะต้องยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเหมือนกัน ประกอบไปด้วย
1. การนำดิจิทัลไปใช้ ซึ่งก็คือการวางแผนงานการศึกษาต่อเนื่องและการยกระดับให้พลเมืองอาเซียนมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ทักษะด้านดิจิทัล สารสนเทศ แอพพลิเคชั่น และบริการต่างๆ
2. ความมั่นคงปลอดภัย การสร้างระบบนิเวศไอซีทีที่ปลอดภัยและมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน และการสร้างความมั่นใจในสภาพแวดล้อมออนไลน์ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านโครงสร้างที่เข้มแข็ง
3. ความยั่งยืน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน หมายถึงการทำสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอาเซียน
5. การสร้างนวัตกรรม หมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการที่ส่งเสริมการใช้ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์และมีแนวคิดเชิงนวัตกรรม
6. ความเท่าเทียมทั่วถึง ซึ่งก็คือการเสริมสร้างพลัง และเชื่อมโยงภาคประชาชนให้สามารถใช้งานดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง

จากวิสัยทัศน์ที่ระบุไว้ มียุทธศาสตร์การทำงานที่แยกออกไปอีกหลากหลาย อาทิ การมุ่งเน้นการสร้างตลาดการค้าและบริการดิจิทัล หรือสร้างแพลตฟอร์มกลางที่เหมาะกับภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบรอดแบนด์ (Broadband Penetration) และโอกาสในการใช้ไอซีทีในราคาที่เหมาะสม การรวมตัวกันสร้างนวัตกรรมในภูมิภาค การพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งในแผนแม่บทนี้ มีเป้าหมายพัฒนาให้พลเมืองอาเซียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ไอซีทีในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้ได้มากที่สุด และสุดท้ายการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการรับรองความปลอดภัยโดยช่วยป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา : นิตยสาร TMA Vol.9 Issue 35 OCT - DEC 2019

 

 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )