TMA  NEWS
Thailand Management Association
การออกแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

การออกแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

11 พฤษภาคม 2563 23:44 น.
Line
การออกแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

การออกแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
(Perilous Planet: designing for impermanence)
 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้นและปรากฏให้เห็นถี่ขึ้นเรื่อย ๆ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบแผ่กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในเชิงภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม ยกตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา ทั่วโลกได้ประสบกับสภาวะอากาศร้อน ซึ่งทุบสถิติใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพียงแค่ระหว่างปี พ.ศ.2554-2556 สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขั้นรุนแรงเป็นจำนวนถึง 32 ครั้ง ซึ่งสร้างมูลค่าความเสียหายกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ในปี พ.ศ.2559 ประชาชนเชื้อสายอินเดียแดงเผ่า Biloxi-Chitimacha-Choctaw บนเกาะ Isle de Jean Charles ทางใต้ของรัฐLouisiana สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็น “ผู้ลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศ” กลุ่มแรก ๆ ของประเทศ ซึ่งโดนบีบบังคับให้ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดเมืองนอนของบรรพบุรุษ เนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นมากจนท่วมที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากิน จนทำให้รัฐบาลต้องใช้เงินภาษีส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือการโยกย้ายถิ่นฐานทั้งชุมชนเป็นจำนวนถึง 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้ล้วนเป็นตัวตอกย้ำว่า “ความคงทนถาวร” (Permanence) ในแง่ต่าง ๆ ของโลกกำลังดับสูญ และถูกแทนที่ด้วย “ความไม่แน่นอน” (Impermanence) ซึ่งทุกชีวิตบนโลกต้องเผชิญไปอีกนานเท่านาน 
 
เมื่อปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา Institute for the Future (IFTF) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับการคาดการณ์สถานการณ์โลกในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560 - 2570) โดยแนะนำกลยุทธ์ 3 ข้อ สำหรับภาคธุรกิจนำมาปรับใช้เพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแผนธุรกิจ หลักการสร้างผลิตภัณฑ์และการให้บริการ รวมถึงการขนส่งแบบเดิม ๆ ไม่สามารถนำมาปฏิบัติในโลกที่ตอนนี้ต้องเน้นความยืดหยุ่น (Resilience) ได้อีกต่อไป 


1.ออกแบบมาตรฐานแต่สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการ (Standardize in order to customize)    
 
การที่จะออกแบบอะไรก็ตามแต่ จะต้องวางอยู่บนรากฐานของความพร้อมในการดัดแปลงพลิกแพลงตั้งแต่ขั้นแรกเริ่มของการคิดวางแผน ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ.2556 IKEA ร่วมกับสำนักงานใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า “Better Shelter”  ซึ่งเป็นบ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้ลี้ภัยซึ่งสามารถประกอบขึ้นด้วยมือได้ภายในเวลาสั้น ๆ เพียง 4 ชั่วโมงเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องมือใด ๆ ทั้งสิ้น บ้านพักชนิดนี้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดตัวบ้าน และจุดติดตั้งประตูหน้าต่างได้ เพียงแค่เพิ่มหรือสับเปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้นเท่านั้น หากมีชิ้นส่วนที่เสียหาย ก็สามารถนำอะไหล่มาเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย


2.ทำตัวให้คุ้นชินกับการเปลี่ยนผ่าน (Master the art of transitions)
 
ในโลกปัจจุบัน การเปลี่ยนได้กลายเป็นภาวะปกติของสังคม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ทุกคนจะต้องปรับตัวให้คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว โดยการออกแบบวางแผนธุรกิจต้องมีการกระจายความเสี่ยง รวมถึงเตรียมแผนสำรองเอาไว้ เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน หรือเราสามารถนำโมเดลโรงเรียนสำหรับบุตรธิดาทหารอเมริกันและข้าราชการพลเรือนของกองทัพซึ่งต้องโยกย้ายติดตามครอบครัวไปตามฐานทัพต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งมาปรับใช้ โดยเด็ก ๆ เหล่านั้นสามารถเข้าโรงเรียนซึ่งจัดตั้งโดยกระทรวงกลาโหม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับฐานทัพประจำการที่กระจายอยู่ทั้งในและนอกประเทศ โรงเรียนเหล่านี้มีหลักสูตรการเรียนและระบบสนับสนุนต่าง ๆ ที่เหมือนกัน ทำให้การปรับตัวของนักเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น


3.สร้างสิ่งที่สามารถนำมาใช้ต่อไปได้เรื่อยๆ (Create islands of persistence)

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ ภาวะโลกร้อนที่อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่ วิกฤตภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและอุปโภคบริโภค หรือแม้กระทั่งหิมะตกในภูมิภาคที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อาจส่งผลกระทบให้การดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันเกิดการชะงักงันได้ ดังนั้น การสร้างเครื่องมือหรือบริการที่สามารถนำมาใช้ต่อไปโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ จะเป็นตัวแปรสำคัญต่อการดำเนินชีวิตต่อไป เช่น การเก็บข้อมูลด้วยระบบ Cloud การใช้ Platform Economy การสร้างและรักษาเครือข่ายทางธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น SkillLane ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการคอร์สออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคนไทยที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งวัยเรียนและวัยทำงานในทุกเพศ ทุกไลฟ์สไตล์ กว่า 400 หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินและการลงทุน การบริหารจัดการธุรกิจ การสื่อสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุขภาพ ทำอาหาร แม่และเด็ก การหารายได้พิเศษ เป็นต้น
 

 
เมื่อความไม่แน่นอนได้กลายมาเป็นภาวะปกติของโลก แล้วตอนนี้
“ท่านได้เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นคงของธุรกิจและองค์กรขนาดไหน เมื่อคู่ชกบนสังเวียนของท่านคือ...โลกแห่งความเปลี่ยนแปลง”
 
ที่มา: Institute for The Future (IFTF)
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )