TMA  NEWS
Thailand Management Association
TMA จับมือศศินทร์ เตรียมประกาศผลรางวัลพระราชทาน ความเป็นเลิศการบริหารจัดการธุรกิจแห่งปี SMEs Excellence Awards 2020 และ Thailand Corporate Excellence Awards 2020

TMA จับมือศศินทร์ เตรียมประกาศผลรางวัลพระราชทาน ความเป็นเลิศการบริหารจัดการธุรกิจแห่งปี SMEs Excellence Awards 2020 และ Thailand Corporate Excellence Awards 2020

20 พฤศจิกายน 2563 15:38 น.
Line
TMA จับมือศศินทร์ เตรียมประกาศผลรางวัลพระราชทาน ความเป็นเลิศการบริหารจัดการธุรกิจแห่งปี SMEs Excellence Awards 2020 และ Thailand Corporate Excellence Awards 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
TMA จับมือศศินทร์ เตรียมประกาศผลรางวัลพระราชทาน
ความเป็นเลิศการบริหารจัดการธุรกิจแห่งปี
SMEs Excellence Awards 2020 และ Thailand Corporate Excellence Awards 2020

 
กรุงเทพฯ, - 20  พฤศจิกายน 2563 –  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards และรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 โดยมุ่งหวังที่จะช่วยผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 
ในปี 2563 นี้ คณะอนุกรรมการโครงการฯ ได้กำหนดให้มีพิธีประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “SMEs Excellence Awards 2020” และรางวัลพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2020” ในวันพฤหัสบดีที่              26 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์     จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัล
 
รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 สาขารางวัล แบ่งประเภทของสาขารางวัลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ประกอบด้วย
1. รางวัลสำหรับองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี จำนวน 8 สาขา ดังนี้
1.สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence)
2.สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence)
3.สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence)
4.สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovation Excellence)
5.สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence)
6.สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)
7.สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence)
8.สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence)
2.สาขารางวัลสำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาทต่อปี จำนวน 1 สาขา คือ สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate. Management Excellence)
 
ในส่วนของรางวัลสำหรับ SMEs Excellence Awards 2020 ในแต่ละประเภทธุรกิจ คือธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ และธุรกิจการค้าปลีก/ค้าส่ง  ประกอบด้วยรางวัล ดังนี้
1. รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. รางวัล SMEs Excellence Awards โดยแบ่งลำดับรางวัลเป็น 2 ลำดับ
อันดับที่ 1 Gold Awards
อับดับที่ 2 Silver Awards
 
สำหรับขั้นตอนในการเสนอชื่อองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards คณะผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้เสนอรายชื่อองค์กรในแต่ละสาขารางวัล จากนั้นแต่ละองค์กรจะต้องนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้นๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน เพื่อโครงการฯ ได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีรายได้สูงสุด 1,000 องค์กรในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกองค์กรที่จะได้รับรางวัลพระราชทานฯ ในแต่ละสาขารางวัลต่อไป
 
            ในการคัดเลือกองค์กรสำหรับรางวัล SMEs Excellence Awards นั้น  ธนาคารต่างๆ จะคัดเลือกองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีระบบการบริหารจัดการโดยรวมที่เป็นเลิศ ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ หรือการค้าปลีก/ค้าส่ง โดยแต่ละ SMEs จะจัดส่งข้อมูลองค์กรและแนวทางการบริหารจัดการให้กับคณะกรรมการได้พิจารณาให้คะแนน โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกองค์กรที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากนั้นคณะกรรมการจะเข้าเยี่ยมชมและประมวลผลคะแนนเป็นรอบที่ 2 โดยคณะกรรมการจะพิจารณา SMEs ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อรับรางวัลพระราชทานต่อไป
 
ท่านที่สนใจร่วมงานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศการบริหารจัดการธุรกิจแห่งปี และโอกาสพบกับผู้บริหารองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ติดต่อ: คุณภาณิชา โทรศัพท์ 02-3197677 ต่อ 271 บัตรราคา: 4,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 
*********************************************
 
 
เกี่ยวกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association - TMA)
                TMA เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเสริมความเป็นเลิศของผู้บริหาร เพื่อมุ่งสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยมีความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เช่น International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในการทำการสำรวจขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  หรือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาและทีมผู้เชี่ยวชาญจากซิลิคอนวัลเลย์รวมทั้งจากยุโรปในการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงความร่วมมือกับวิทยากรชั้นนำในประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในรูปแบบต่างๆ  นอกจากนี้ TMA ยังให้บริการที่ปรึกษา บริการทำงานวิจัย และจัดการประชุมระดับนานาชาติ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนับตั้งแต่องค์กรก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507  มีผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนากับ TMA มาแล้วมากกว่า 350,000 คน
**************************************
สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
พัฒน์ชญา จารุจินดา (มายส์) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร 063-556-1455 E-mail: patchaya@tma.or.th
นริสา  ชะมุนี (ติ๊ก) ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ 099-5599-842 E-mail:  tikynarisa@gmail.com
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )