TMA  NEWS
Thailand Management Association
Digital Transformation Forum & Excellence Awards 2021

Digital Transformation Forum & Excellence Awards 2021

13 ธันวาคม 2564 14:56 น.
Line
Digital Transformation Forum & Excellence Awards 2021
Mr.BENJAMIN FINGERLE, Partner, The Boston Consulting Group (BCG) แลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “What’s Up Now: The Platform Economy” กล่าวว่า  BCG ใช้เครื่องมือ Digital Acceleration Index (DAI) ซึ่ง BCG ออกแบบมาเพื่อประเมินศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital Maturity) ของภาคธุรกิจ โดยมีบริษัทจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกภูมิภาคของโลกเข้าร่วมการสำรวจกว่า 1,000 บริษัท  สำหรับประเทศไทย BCG ได้ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association - TMA) เพื่อทำการศึกษาว่าองค์กรในประเทศไทยอยู่ในขั้นที่ 2 (Digital Literate)  โดยการยกระดับด้านดิจิทัลนั้นสามารถทำได้โดยการเพิ่มการลงทุนด้านดิจิทัล และการพัฒนายกระดับทักษะด้านดิจิทัลขององค์กร 
อย่างไรก็ตาม บริษัทไทยมีความต้องการที่จะยกระดับอย่างมากโดยบริษัทซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพทั้ง 7 ด้านตาม DAI ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินกระบวนการ Digital Transformation ได้สำเร็จ จากเดิม 30% เป็น 80%  ในการรวมกลยุทธ์กับเป้าหมายในการทำ Transformation ที่ชัดเจนขององค์กร 
 
คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “Keynote Address: The Platform Revolution” จากประสบการณ์ด้านแพลตฟอร์มและนวัตกรรมต่างๆ โดยบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบันจะเป็นบริษัทที่ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นตลาดกลางและให้คนมาทำ Transaction บนแพลตฟอร์ม เช่น Facebook ซึ่งผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในการนำมาโพสต์ และบางคนสามารถสร้างกลุ่มหรือเป็น Influencer เพื่อดึงผู้คนและข้อมูลเข้ามาบน Facebook อย่างมหาศาล หรือ Airbnb  ที่ให้บริการจับคู่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้เช่า โดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้เช่าเอง รวมถึง Google ที่ให้การบริการด้านต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์
นอกจากนั้น จากเดิมที่ห่วงโซ่มูลค่าเป็นแบบทางเดียว (One-way) คือ การผลิต การจัดจำหน่าย การตลาด และผู้บริโภค  แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นแบบ “Platform - driven Ecosystem” ซึ่งข้อมูลคือหัวใจสำคัญของแพลตฟอร์ม IoT จะเริ่มมีความสำคัญ โดยแพลตฟอร์มจะใช้ข้อมูลทั้งจากโลกออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของแพลตฟอร์ม
ยกตัวอย่าง True Money Platform ที่เชื่อมระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ซึ่งข้อมูลจากแพลตฟอร์มดังกล่าวทำให้รู้ได้ว่าสินค้าชนิดไหนขายดี ผู้ขายคนไหนขายเก่ง ทำให้รู้รูปแบบการซื้อของลูกค้า โดยจะเห็นได้ว่า ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่อยอดได้ เพื่อนำข้อมูลมาทำ Credit หรือ Market Scoring ได้ เป็นโลกของ Machine Learning
 
ในหัวข้อเสวนา “Conversation with the Transformers: Creating Competitive Advantage through Digital Platform” 
ด้าน ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์  ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ                            บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของบางจาก คือ การเป็นผู้นำด้าน BCG Economy Model ทั้งในแง่ของการเติบโตอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินงานของ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 
กลุ่ม Bio - Synthetic Biology Consortium โดยบางจากได้มีการประยุกต์ใช้ Bio - based Business ในการแก้ไขปัญหาการผลิตอาหารต่าง ๆ 
กลุ่ม Circular  การทำ Carbon Market Club ในการซื้อขายคาร์บอน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อน New Economy พร้อมส่งเสริม Circular Business ในการใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กลุ่ม Greenovative Experience พยายามพัฒนาปั๊มน้ำมันต้นแบบในการเชื่อมโยงเพื่อสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้า และมีการใช้ Digital Token เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่โลกอนาคต พร้อมสร้างความร่วมมือกับ PEA ทำแท่นชาร์จ EV ทั่วไทย และร่วมมือกับ MG ผู้ผลิตรถไฟฟ้า ในการเปลี่ยนจากธุรกิจน้ำมันสู่ธุรกิจไฟฟ้า
สิ่งสำคัญ คือ การสร้างศักยภาพบุคลากรของบางจาก เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามารถร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ   และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อดึงกลุ่มเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมสู่อนาคต 
 
ด้าน คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า SCG ได้มองเป้าหมายจากเดิมที่เป็น B2C เป็น B2B2C โดยต้องการเป็น Experienced Company ที่ดูแลทั้ง Journey ของลูกค้า จากเดิมเป็นเพียงผู้ผลิต แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาให้บริการด้วย และมีการใช้ Innovation Portfolio เข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่ความฝันของลูกค้า เช่น การออกแบบบ้านในฝัน โดยมองว่า การ Platform Marketing อาจจะไม่เพียงพอต่อการพัฒนา จึงได้มีการนำ IoT มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหลายประการ เช่น Smart City Smart Home เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่า IoT คือ 4th Gen Technology ที่จะช่วยรักษาและสร้างโอกาสในอนาคตทางธุรกิจ 
ปัจจุบัน SCG เริ่มพัฒนาด้านนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับสินค้าและบริการของไทย ทั้งยังเป็น Maker Exchange สร้างศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “Born in Thailand” (BiT) เพื่อสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่เชื่อว่าสามารถสร้างเทคโนโลยีของเราได้ นอกจากนั้น ยังมีโครงการ Work From Where You Are ให้สามารถทำงานกับ SCG ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 
 
ด้าน คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึง การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่าน Cloud Platform โดยจะเห็นได้จากวิกฤตโควิด - 19 ที่ผ่านมาว่า องค์กรที่ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง Digital Transformation จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์นี้ค่อนข้างสูง
พร้อมยกตัวอย่างตัวอย่างบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศอย่าง SCG ที่ประสบความสำเร็จในการนำ Public Cloud มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงต้นทุนและทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง หรือ Application หาหมอออนไลน์ Raksa ที่ให้บริการ Telemedicine เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถพลิกแพลงธุรกิจให้อยู่กับการเปลี่ยนแปลง แบบ New Normal ได้
 
 
ในหัวข้อเสวนา “Live Chat with the Real Crowd Pleasers” ได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง 3 ท่านที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ พร้อมผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
ท่านแรก คุณเจษฎา สุขทิศ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด   ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนแบบ One Stop Service และให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่คนไทย กล่าวว่า ในโลกยุคปัจจุบัน Digital Platform Supply Chain เปลี่ยนไปมาก เราต้องสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถสร้าง Engagement ให้ได้มากที่สุด และเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งจะเป็นโอกาสของธุรกิจ
ท่านที่สอง คุณสีหนาท ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า Key Success Factor ของการเปลี่ยนมาสู่แพลตฟอร์มนั้นต้องรู้ว่าทำเพื่อตอบโจทย์อะไรบ้าง เช่น ในเรื่องของการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ คิดว่า Food delivery ตอบโจทย์ แต่เป็น Red Ocean เพราะในไทยมีหลายแพลตฟอร์มจากต่างชาติ แพลตฟอร์ม Robinhood มีจุดยืน คือการช่วยธุรกิจขนาดเล็ก เพราะค่า GP เป็น 0 ประการที่ 2 คือ คนที่เป็นลูกค้า ที่เป็น Price Sensitive เป็น Gen Z ที่จะตรวจสอบราคาก่อน Robinhood จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสังคม คือ คนซื้อ คนสั่ง และคนส่ง และเป็น Kindness platform ในการส่งต่อ ถ่ายทอดความดี แบ่งปันความสุข และสร้าง Community ร่วมกัน
 ท่านที่ 3  คุณอริยะ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่นนอล จำกัด กล่าวว่า  หากธุรกิจจะหันมาพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มต้องคำนึงถึง สิ่งที่เป็นพื้นฐานในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา คำว่า Digital Transformation ค่อนข้างจะเป็นที่นิยม แต่ในความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ยากมาก รวมถึงความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยียังผิวเผิน โดยมองว่าส่วนใหญ่ยังมองเห็นเพียงแค่ความสำเร็จบน Iceberg เท่านั้น (5%) ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ควรตั้งคำถาม คือ กลยุทธ์ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จคืออะไร ทำอย่างไรที่เขาไปถึงจุดมุ่งหมาย ดังนั้น ในการสร้างธุรกิจใหม่จะต้องลงมือทำ และคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยถ้าเรามีบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า ฐานลูกค้าก็จะใหญ่ขึ้นได้ในท้ายที่สุด จึงต้องคิดใหญ่ แต่เริ่มเล็ก 
 
ส่วนในหัวข้อ The Rising Stars: A Shift from Traditional to Digital Business ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้
ด้าน คุณณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในการทำ Digital Transformation องค์กรมักไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน โดยสยามราชธานีที่มีพนักงานกว่าหนึ่งหมื่นคน และเป็นธุรกิจที่ทำมากว่า 40 ปี Digital Transformation จึงต้องประกอบด้วย 5 ประการ คือ 1.) การมีกลยุทธ์ด้านดิจิทัลและวัฒนธรรมที่ชัดเจน 2.) ความร่วมมือจากพนักงานและลูกค้า 3.) กระบวนการและนวัตกรรม 4.) เทคโนโลยี และ 5.) ข้อมูลและการวิเคราะห์ 
นอกจากนี้ยังมองว่า ควรให้ความสำคัญเรื่องต้นทุนและเรื่องของ Process Analysis ด้วย ว่าอะไรเป็น Bottlenecked เลือกโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด รวมถึง Digitize ระบบ HRM ให้ได้มากที่สุด 
ดังนั้น แนวทางการให้บริการคือ Hardware Software และ Peopleware นอกจากนั้น ต้องเข้าใจว่า Digitization นั้น ไม่ใช่ Digital Transformation เพราะ Digitization หมายถึง การนำเทคโนโลยีมาใช้ แต่ Digital Transformation หมายถึง  การสร้างสินค้าและบริการใหม่ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุน
 
ด้าน คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า  Sea เป็นธุรกิจแม่ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ให้บริการ Garena ธุรกิจเกมส์ใน 130 ประเทศทั่วโลก และ Shopee ซึ่งให้บริการซื้อขายสินค้าในประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และละตินอเมริกา โดยกำลังขยายไปสู่ยุโรป และ Sea Money ได้แก่ Shopee Pay โดยจุดเริ่มต้นของธุรกิจเป็น Startup เกิดขึ้นจากธุรกิจเกมส์ และเป็น Unicorn รายแรกของประเทศสิงคโปร์ ในปี 2014 หลังจากนั้นองค์กรจึงได้ตั้งเป้าหมายขึ้นมาว่าจะเป็นองค์กรที่เปลี่ยนชีวิตคนและธุรกิจขนาดเล็กให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี
ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของคน เช่น E-Commerce จึงได้พัฒนา Shopee ขึ้นมา และ Digital Finance จึงพัฒนามาเป็น Sea Money โดยธุรกิจของ Sea (Group) มุ่งสร้างความเข้าใจ และทำให้ทั้ง Ecosystem เติบโตไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง
ดังนั้น ในปี 2019 Sea (Group) จึงได้เริ่มดำเนินโครงการ “10 in 10 Initiatives” เพื่อพัฒนา Digital Talent สำหรับตลาดแรงงาน ผ่านหลายโครงการ เช่น Shopee University (เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับ SMEs และผู้ขาย (Sellers))  Shopee Code league (การแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูล - Data Analytic Competition) และ Garena Academy (การให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกม) ทั้งยังพัฒนาความสามารถในการใช้ดิจิทัลสำหรับทุกคน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น Young Happy – Silver age ช่วยคนสูงวัยใช้เทคโนโลยี Echo – Knowledge Hub ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีต่าง ๆ และ Startdee : Accessible Digital Tools for Education จนถึงปัจจุบัน โครงการ “10 in 10 Initiatives” ได้ให้การฝึกอบรมไปแล้วถึง 4,187,000 คน
 
ในหัวข้อเสวนา “Winner’s Forum” ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร 3 ท่านจากองค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2021 มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จในครั้งนี้
ท่านแรก คุณญาดา  ศาสตรสาธิต Chief Marketing Officer บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ลอรีอัลเป็นบริษัท FMCG ที่จำหน่ายสินค้ามากกว่า 20 แบรนด์ในไทย และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การจัดจำหน่ายแบบออฟไลน์ รวมถึงการเสนอบริการ Physical Beauty Service Advisors หายไปอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงล็อกดาวน์ จึงหันมาขายผ่าน E-Commerce มากขึ้น ดังนั้น ลอรีอัลจึงต้องเร่งทำตามแผนที่วางไว้เมื่อหลายปีก่อน เช่น Virtual Try - On คือ การทำให้ลูกค้าสามารถลองสีลิปสติกหลายเฉดสีผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ หรือการให้คำปรึกษาด้านความงามผ่านทางออนไลน์ (E-Beauty Platform) โดยมี Retail Partners เช่น Central Group ที่ร่วมกันทดสอบและเรียนรู้ ซึ่งสำหรับผู้บริโภคอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวมาซื้อของออนไลน์ รวมทั้งผู้บริโภคมีความยึดติดกับแบรนด์ที่เขาเชื่อถือ อันเป็นข้อได้เปรียบสำหรับลอรีอัลที่มีความน่าเชื่อถือและก่อตั้งมากว่า 100 ปี นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างโอกาสในการเจาะตลาดไปยังพื้นที่ที่ลอรีอัลยังไม่มีหน้าร้านแบบออฟไลน์อีกด้วย
       
ท่านที่ 2 คุณจรุง เกียรติสุภาพงศ์ Chief Information Officer (Kasikorn Business-Technology Group - KBTG) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วิกฤตครั้งนี้ส่งผลในแง่ดีกับภาคการเงินซึ่งจำเป็นต้องดูแลลูกค้า โดยธนาคาร มี Kasikorn Business Technology Bank (KBTG) ที่ได้ Spin - off ธุรกิจ ออกมาเมื่อปี 2016 เพราะเราเชื่อมั่นว่าบุคลากรในภาคเทคโนโลยีไม่เหมือนบุคลากรในภาคการเงิน รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere)  นอกจากนั้น ในช่วงเวลาของวิกฤต Digital Banking จะทำให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ทุกอย่างผ่าน Digital Banking Platform และทำให้แพลตฟอร์มมีเสถียรภาพต่อการใช้งานไม่ว่าเมื่อไรและใช้ได้จากทุกที่  
ความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง แต่เราต้องมองกลับไปย้อนดู Business Model และกลยุทธ์ขององค์กรว่า การทำ Digital Transformation นั้น จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและการให้บริการที่ดีพอต่อลูกค้า
การคัดเลือก Talent เข้ามาทำงานใน KBTG สิ่งที่ยากที่สุด คือ การรักษา Talent ไว้กับองค์กร โดยองค์กรพยายามที่จะช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น และกำจัดงานที่ไม่ชอบออกไป ในช่วงของการระบาดโควิด-19 คือ เรื่องของ Human Safety องค์กรจึงพยายามอำนวยความสะดวกให้สามารถทำงานได้ รวมถึงสื่อสารไปยังพนักงานว่าอะไรคือเป้าหมาย ความเป็นห่วง รับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในช่วงวิกฤตนี้
 
และคุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าในช่วงการระบาดของโควิด-19 จึงได้สร้างหุ่นยนต์ UVC และ AI Navigation Platform หรือที่เรียกว่า AGV ซึ่งช่วยในการบริหารจัดการสินทรัพย์จากทางไกล ทั้งยังได้ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรที่มี Know-how และลงทุนในเรื่องของ Robotic & AI ด้วย
การทำ Digital Transformation อุปสรรคขององค์กร คือ การเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์โดยพื้นฐาน ไม่ใช่บริษัทที่ทำธุรกิจดิจิทัล การบริการต้นทุน การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล ไปจนถึงการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืน และการสื่อสารกับทุกคนที่เกี่ยวข้องจึงเป็นความท้ายทายที่เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ต้องก้าวผ่านให้ได้เพื่อ Transform องค์กร
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )