Public Training
Thailand Management Association
Public Training

Business Value Chain Analysis for First Time Manager

Business Value Chain Analysis for First Time Manager

วัตถุประสงค์การอบรม

- อธิบายความสำคัญ เป้าหมาย และความเชื่อมโยงของ Business Value Chain ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป

- สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ ใน Value Chain ได้

- นำกรอบแนวคิดที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจเพิ่มคุณค่า

- สามารถประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องและนำเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุงและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

 

เนื้อหาการอบรม

Day 1:  Business Value Chain กับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป

- หลักการ ความสำคัญ และเป้าหมายของ Value Chains

- เข้าใจความเชื่อมโยงของ Primary and Support Activities

- ความแตกต่างระหว่าง Value Chain กับ Supply Chain

- ข้อจำกัดของการบริหาร Business Value Chains ในภาวะไม่แน่นอน

- Business Value Chain ในยุคดิจิทัลที่ควรรู้

Day 2: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis)

- Value Chain Analysis คืออะไรและสำคัญอย่างไร

- การวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ของ Value Chains เพื่อเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

- กรอบแนวคิด VRIO สำหรับสร้างความแตกต่างและความยั่งยืนให้ธุรกิจ

- Workshop: วิเคราะห์จากกรณีศึกษาจริง

Day 3: การประเมินและนำเสนอแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณค่าต่อธุรกิจ (Evaluate and Execute Your Plan)

- การประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารต้นุทนและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

- เข้าใจบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Business Value Chain

- การนำเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

- การนำความรู้ทางด้าน Value Chain ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร

 

เหมาะสำหรับ

- ผู้บริหารระดับต้น ผู้จัดการ หรือผู้ที่ต้องการวิเคราะห์และประเมินกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ สู่การนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ทาง Business Value Chain ในบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนไป และผู้สนใจทั่วไป

 

วิทยากร: อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ การบริหารโครงการ การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การปรับปรุงและ พัฒนากระบวนการเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รองผู้อำนวยการสายบริการและการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat 7%)

- สำหรับสมาชิก TMA (TMA-Member) : 12,500 บาท/ท่าน

- สำหรับบุคคลทั่วไป (Non-Member) : 15,500 บาท/ท่าน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง
- คุณณิชาภัทร (แหม่ม), คุณปิยสิทธิ์ (บุญ)
- Tel. 02-319-7677 ext. 221, 212
- E-mail : nichaphat@tma.or.th, piyasith@tma.or.th

 

หมายเหตุ
1. กำหนดการและระยะเวลาการอบรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. เนื่องจากเป็นการอบรม Online รบกวนเตรียมพร้อมก่อนเวลาการอบรมที่่ระบุไว้อย่างน้อย 15 นาที
3. หลักสูตรนี้สามารถปรับรูปแบบเป็น In-House Training ได้
4. หากท่านต้องการแจ้งยกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนวันจัดการอบรม หากแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว TMA ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวน 50% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

Brochure_Business Value Chain Analysis for First T
689.15 KB   |   PDF
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )