Apply   New Member
Thailand Management Association
Apply New Member
1
CORPORATE MEMBER
สมาชิกประเภทองค์กร
บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
2
ORDINARY MEMBER
สมาชิกประเภทบุคคล
สมาชิกประเภทบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  1. บุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ สมาคม หรือ นิติบุคคลอื่นๆ
3
WEBSITE GUEST
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป สามารถลงทะเบียนจองหลักสูตรอบรม กิจกรรมต่างๆของ TMA ในราคาปกติ และสามารถอ่านบทความต่างๆ บนเว็บไซต์
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )