CORPORATE   MEMBER
Thailand Management Association
Apply New Member

สมัครสมาชิก

ประเภท   :   

สมาชิกประเภทองค์กร ( Corporate Member )

วันที่สมัครสมาชิก   :   17 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
อย่างน้อย 8 อักขระ
ยืนยันรหัสผ่าน *

ข้อมูลผู้ประสานงาน

คำนำหน้าชื่อ ( ภาษาไทย ) *
ชื่อ ( ภาษาไทย ) *
นามสกุล ( ภาษาไทย ) *
คำนำหน้า ( ภาษาอังกฤษ ) *
ชื่อ ( ภาษาอังกฤษ ) *
นามสกุล ( ภาษาอังกฤษ ) *
ตำแหน่ง ( ภาษาไทย ) *
ตำแหน่ง ( ภาษาอังกฤษ )
ฝ่าย / แผนก *
เบอร์โทรศัพท์ *
-
เบอร์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์ *

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร ( ภาษาไทย ) *
ชื่อองค์กร ( ภาษาอังกฤษ ) *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  *
ทุนจดทะเบียน
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

ที่อยู่องค์กร / ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ที่อยู่  *
ถนน  *
ภาค  *
จังหวัด  *
อำเภอ / เขต  *
ตำบล / แขวง  *
รหัสไปรษณีย์  *

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

ที่อยู่  *
ถนน  *
ภาค  *
จังหวัด  *
อำเภอ / เขต  *
ตำบล / แขวง  *
รหัสไปรษณีย์  *

ขนาดขององค์กร

ขนาดขององค์กร  *
จำนวนพนักงาน ( คน )
งบประมาณพัฒนาบุคคลากร ( บาท )

ประเภทขององค์กร

ประเภทขององค์กร  *
โปรดระบุ

ท่านรู้จัก TMA จากช่องทางใด

รายละเอียดรายชื่อผู้แทนบริษัทใน 3 ระดับตามตำแหน่ง และหน่วยงาน

Rep 1 : Chief Executive Office / President / Managing Director    

 • เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรเท่านั้น สำหรับการเรียนเชิญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริหารระดับสูง เช่น TMA Top Talk เป็นต้น
 • เป็นผู้รับข่าวสาร TMA Magazine และได้รับการเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะผู้บริหารระดับสูง
 • เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
คำนำหน้าชื่อ ( ภาษาไทย ) *
ชื่อ ( ภาษาไทย ) *
นามสกุล ( ภาษาไทย ) *
คำนำหน้า ( ภาษาอังกฤษ ) *
ชื่อ ( ภาษาอังกฤษ ) *
นามสกุล ( ภาษาอังกฤษ ) *
ตำแหน่ง ( ภาษาไทย ) *
ตำแหน่ง ( ภาษาอังกฤษ )
ฝ่าย / แผนก *
โทรศัพท์ *
-
มือถือ
โทรสาร
อีเมล์ *

รายละเอียดเลขา

คำนำหน้าชื่อ ( ภาษาไทย )
ชื่อ ( ภาษาไทย )
นามสกุล ( ภาษาไทย )
คำนำหน้า ( ภาษาอังกฤษ )
ชื่อ ( ภาษาอังกฤษ )
นามสกุล ( ภาษาอังกฤษ )
โทรศัพท์
-
มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

Rep 2 : Vice President / Director    

 • เป็นผู้บริหารระดับสูง-กลาง ในหน่วยงานอื่นๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ขึ้นอยู่กับบริษัทฯ สมาชิกพิจารณาส่งรายชื่อ
 • เป็นผู้รับข่าวสาร TMA Magazine และได้รับการเรียนเชิญเข้าร่วมทุกกิจกรรมของ TMA
 • เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
คำนำหน้าชื่อ ( ภาษาไทย ) *
ชื่อ ( ภาษาไทย ) *
นามสกุล ( ภาษาไทย ) *
คำนำหน้า ( ภาษาอังกฤษ ) *
ชื่อ ( ภาษาอังกฤษ ) *
นามสกุล ( ภาษาอังกฤษ ) *
ตำแหน่ง ( ภาษาไทย ) *
ตำแหน่ง ( ภาษาอังกฤษ )
ฝ่าย / แผนก *
โทรศัพท์ *
-
มือถือ
โทรสาร
อีเมล์ *

รายละเอียดเลขา

คำนำหน้าชื่อ ( ภาษาไทย )
ชื่อ ( ภาษาไทย )
นามสกุล ( ภาษาไทย )
คำนำหน้า ( ภาษาอังกฤษ )
ชื่อ ( ภาษาอังกฤษ )
นามสกุล ( ภาษาอังกฤษ )
โทรศัพท์
-
มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

Rep 3 : Head of Human Resouces Department    

 • เป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
 • เป็นผู้รับข่าวสาร TMA Magazine และได้รับการเรียนเชิญเข้าร่วมทุกกิจกรรมของ TMA
 • เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
คำนำหน้าชื่อ ( ภาษาไทย ) *
ชื่อ ( ภาษาไทย ) *
นามสกุล ( ภาษาไทย ) *
คำนำหน้า ( ภาษาอังกฤษ ) *
ชื่อ ( ภาษาอังกฤษ ) *
นามสกุล ( ภาษาอังกฤษ ) *
ตำแหน่ง ( ภาษาไทย ) *
ตำแหน่ง ( ภาษาอังกฤษ )
ฝ่าย / แผนก *
โทรศัพท์ *
-
มือถือ
โทรสาร
อีเมล์ *

รายละเอียดเลขา

คำนำหน้าชื่อ ( ภาษาไทย )
ชื่อ ( ภาษาไทย )
นามสกุล ( ภาษาไทย )
คำนำหน้า ( ภาษาอังกฤษ )
ชื่อ ( ภาษาอังกฤษ )
นามสกุล ( ภาษาอังกฤษ )
โทรศัพท์
-
มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

ประเภทธุรกิจ

อัตราค่าบำรุงสมาชิก

ขนาดขององค์กร
มีจำนวนพนักงานทั้งหมด คน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ( บาท )  *
อัตราค่าสมาชิกรายปี ( บาท )  *
โปรโมชั่นพิเศษ ( บาท )  *
ราคารวม ( บาท )  *
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( บาท )
ราคาสุทธิ ( บาท )

การชำระเงิน

ประเภทการจ่ายเงิน
หมายเหตุ   :   ทางสมาคมฯ จะส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ไปให้ท่านทางอีเมล์ภายใน 2 วันทำการ และส่งฉบับจริงไปทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ

รายละเอียดการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ คุณเกวรินทร์ หรือคุณธนวัฒน์
โทร. 02-319-7677 ต่อ 112, 278 หรือ อีเมล์ keawarin@tma.or.th tanawat@tma.or.th

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และสิทธิพิเศษอื่นๆ สำหรับสมาชิก TMA
 2. สมาชิกพึงปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง TMA กำหนด เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 3. หากมีผู้กระทำการใดๆ ที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้าง หรือใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ส่อไปในทางลามกอนาจาร TMA ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือหยุดให้บริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 4. ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน TMA จะถือเป็นความลับ ไม่นำมาเปิดเผยในที่สาธารณะก่อนได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการจากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 5. การสมัครสมาชิกของท่านจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกจาก TMA จึงจะถือว่าท่านเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

กรอกรหัสความปลอดภัย

กรอกรหัสที่เห็น
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )