top of page

ผู้หญิงยุคใหม่พัฒนาตนเองสู่โลกยุคดิจิทัล

ถึงวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า บริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจไม่สามารถทำงานแบบเดิมๆ ได้อีกหัวใจของการปรับเปลี่ยนองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล และเพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA ดึงผู้บริหารร่วมแชร์ประสบการณ์ บนเวทีสัมมนายิ่งใหญ่ประจำปี TMADAY 2016Business Transformation: Reinventing the Company for Digital Disruption ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารองค์กรต่างๆ เป็นจำนวนมาก วรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง ประเทศไทย หรือ TMA ผู้หญิงเก่งแวดวงธุรกิจ กล่าวว่า นอกจากการที่ประเทศไทย ต้องปรับตัวให้ทันกระแสโลกด้วยการเตรียมก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ธุรกิจ จะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ขณะเดียวกันยังมีอีกหลายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 เป็น เทรนด์ที่สามารถส่งผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและอุตสาหกรรม ต่างๆ เกิดการพัฒนาในทุกมิติของคนทำงาน ส่งผลกระทบทั้งกระบวนการ การทำงาน รูปแบบสินค้าและบริการ วิธีการเจาะตลาดและวางกลุ่มเป้าหมาย ความเกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมข้างเคียง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมองการณ์ไกล คาดการณ์ถึงสิ่งที่ไม่คาดฝันไว้ล่วงหน้า และเตรียมแนวทางการรับมือที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล "ความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรในยุคดิจิทัล การอาศัยเพียงความรู้ความสามารถของผู้นำเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้แต่จะต้องมองการณ์ไกลหาแนวทางรับมืออย่างเหมาะสมกับองค์กร ซึ่งอาจจะมีอีกหลายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ องค์กรที่ปรับเอาดิจิทัลมาใช้ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของคน ทำงานให้ได้เปิดรับเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และใช้ประโยชน์เทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ" ทั้งนี้ เชื่อแน่ว่าเนื้อหาที่ได้จากเวทีสัมมนาที่ผ่านมา จะเกิดประโยชน์ต่อ ผู้บริหารองค์กร ผู้พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมหาศาล เพราะงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดเวทีให้ผู้บริหารองค์กร ผู้พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจได้เตรียมความพร้อมในการรับมือ การวางแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้ตอบรับกับยุคดิจิทัล ที่สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ และเรียงลำดับความสำคัญในแต่ละส่วนงาน โดยการนำดิจิทัลเข้ามาเพิ่มศักยภาพให้สามารถบรรลุเป้าหมายของธุรกิจได้ดี สามารถสร้างความเป็นผู้นำ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ที่มา : แนวหน้า ฉบับวันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page