top of page

TMA จัดงาน “ไอซีทีทำดีเพื่อสังคม” ประกาศผลรางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2012-2013”28 พ.ค.2556- TMA หรือ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมมือกับ 3 องค์กรหลัก จัดโครงการ “Thailand ICT Excellence Awards 2012-2013” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อให้การยกย่องสนับสนุนองค์กรและผู้บริหารที่สามารถนำระบบไอซีทีมาบริหารจัดการเพื่อพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นสื่อกลางในการระดมความคิดเห็นของนักบริหารไอทีชั้นนำที่มีต่อสถานการณ์ด้านไอทีในยุคปัจจุบัน


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธาน TMA หรือ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2012-2013 ในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ด้วยความร่วมมือกับ 3 องค์กรหลักที่ให้ความสำคัญทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU)


การจัดดำเนินโครงการ Thailand ICT Excellence Awards นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT ขององค์กรในประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับสากล และเพื่อถ่ายทอดวิธีการบริหารจัดการด้าน ICT พร้อมทั้งแนวโน้ม ความคิดเห็น และประสบการณ์ด้าน ICT จากผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆของโลกให้แก่ผู้บริหารได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการใช้งานและการลงทุนในระบบ ICT ภายในองค์กร


“การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2015 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย จึงได้เล็งเห็นประเด็นสำคัญจัดหัวข้อการสัมมนาคือ “Gearing up for AEC 2015: ICT Interconnectivity” เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ การสร้างความตื่นตัวและความตระหนักถึงโอกาสและอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเกิดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว รวมทั้งจะได้รับทราบถึงแนวทางในการป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบต่อระบบ ICT และเพื่อนำประโยชน์กลับไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่อไป” นายเทวินทร์ กล่าว


ด้านนายกำพล ศรธนะรัตน์ กรรมการโครงการ และประธานกลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร TMA กล่าวว่า ในปีนี้เราได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ ส่งผลงาน ICT เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 57 โครงการจาก 35 องค์กร ซึ่งการพิจารณารางวัลในโครงการ จะแยกพิจารณาใน 3 กลุ่มองค์กร ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และภาคเอกชน


ทั้งนี้ ผู้บริหารและองค์กรต่างๆ ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทจะต้องผ่านการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชนทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาตัดสินได้ใช้ ICT Excellence Maturity Model®ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินความเป็นเลิศ ที่สะท้อนศักยภาพของการพัฒนาโครงการใน 3 มิติ คือกลยุทธ์ การดำเนินโครงการและผลลัพธ์


นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการยังได้เล็งเห็นถึงประเด็นในการนำ ICT มาใช้ช่วยเหลือสังคมจึงกำหนดให้มีรางวัล “ICT ทำดีเพื่อสังคม” ขึ้นมาอีก 1 ประเภทรางวัล เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูองค์กรที่นำเอาระบบ ICT มาทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีนี้ มีองค์กรส่งผลงานเข้าร่วมรับการพิจารณาทั้งสิ้น 16 โครงการจาก 8 องค์กร


“เชื่อว่า Thailand ICT Excellence Awards 2012 จะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้ซอฟต์แวร์ไทยในการบริหารจัดการภายในองค์กรต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในอีก 2 ปีข้างหน้า” นายกำพล กล่าวทิ้งท้าย

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page