top of page

TMA จับมือศศินทร์ฯ นำดิจิทัลถอดรหัสองค์กรที่เป็นเลิศTMA จับมือศศินทร์ฯ นำดิจิทัลถอดรหัสองค์กรที่เป็นเลิศ กรุงเทพธุรกิจ พัฒนารูปแบบการสำรวจให้มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น และนำดิจิทัลแพลตฟอร์ม มาช่วยจัดการข้อมูลและสร้างความสะดวกในการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ นี่คือจุดเด่นของโครงการ "Thailand Corporate Excellence Awards 2018" รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ จำนวน 9 สาขารางวัล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "เพราะภาคธุรกิจ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมระดับนานาชาติ" "ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร" รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในฐานะประธานคณะกรรมการ โครงการฯ กล่าวถึงเหตุผลในการจัดทำโครงการ รางวัล เพราะหากจำกันได้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2541 ส่งผลให้ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงอย่างมากในระยะเวลาอันสั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวองค์กรต่างๆ ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดและพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตภายใต้สถานการณ์อันเลวร้าย ที่ผ่านมา TMA ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของนักบริหาร สนับสนุนด้านความเป็นเลิศในการจัดการธุรกิจ รวมถึงได้ร่วมมือ กับศศินทร์ฯ จัดโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2018 อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 แล้ว โดยได้คัดสรรองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และมีความเหมาะสมเป็น "ต้นแบบ" ให้กับองค์กรอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำแนวทางมาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2550 TMA และศศินทร์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 9 รางวัลโดยแบ่งออกเป็น 1.รางวัลความป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านต่างๆ จำนวน 8 สาขาสำหรับองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี ดังนี้ - ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) - ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) - ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) - ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) - ความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) - ความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) - ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product /Service Excellence) - ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable Development/Corporate Social Responsibility Excellence) 2. รางวัลพระราชทานสำหรับองค์กรที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท/ ปี จำนวน 1 รางวัล สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงาน TMA จะจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง องค์กรที่มีรายได้สูงสุดติดอันดับ 1,000 องค์กรแรกของประเทศไทย โดยได้พัฒนารูปแบบการสำรวจให้มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการค้นหาข้อมูลขององค์กรที่ถูกนำเสนอชื่อ เข้ามาในโครงการฯและคณะทำงานได้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้บนเว็บไซต์thcorpexcellence.org เพื่อให้ผู้บริหารสามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละองค์กรที่ถูกนำเสนอชื่อเข้ามา ซึ่งกระบวนการใหม่นี้ จะทำให้การตอบแบบสอบถามสามารถที่จะประมวลผลได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน โครงการฯได้พัฒนาแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลการบริหารจัดการด้านต่างๆ มาถอดรหัสเป็นองค์ความรู้ และวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ ออกมาเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการรวมถึงเผยแพร่เป็นกรณีศึกษาในรูปแบบรายงานสรุปประจำปี พร้อมทั้งอัพโหลดขึ้นทางเว็บไซต์ควบคู่กับการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้นี้ ให้กับองค์กรอื่นๆ เช่น กิจกรรม A Night Out with CEOs, STI Forum, ICT Forum ฯลฯ ด้าน "อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล" ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์ หัวหน้าหน่วยวิรัชกิจและการประกันคุณภาพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ด้วย นโยบายที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงร่วมมือกับทางTMA คิดหาวิธีการและกระบวนการคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ "จากการจัดทำรูปแบบสรุปรายงานประจำปี ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถนำไปเป็นกรณีศึกษา โดยเฉพาะน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพที่ต้องการเรียนรู้ความสำเร็จจากองค์กรต้นแบบสามารถที่จะดาวน์โหลดรายละเอียดหรือหยิบเนื้อหาจากรูปเล่มรายงานไปเป็นกรณีศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น และยังช่วยลดเวลาด้านการ ค้นข้อมูล ซึ่งข้อมูลของแต่ละองค์กรได้ถูกคัดเลือกให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการจากผู้เชี่ยวชาญ" ทั้งนี้งานประกาศผลรางวัลผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายนนี้ ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ "การเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน' บรรยายใต้ภาพ ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล กรุงเทพธุรกิจ | 1 ส.ค. 2561 | หน้า 23


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page