top of page

TMA หนุนความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างองค์กร

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม หวังยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน ดึงผู้บริหารองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จเข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีอาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กร เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีด้วยระบบนวัตกรรมแบบเปิด พร้อมงานประกาศผลรางวัลพระราชทาน "นักเทคโนโลยีดีเด่น" 18 ต.ค.ศกนี้

น.ส.วรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA กล่าวว่า เรื่องของนวัตกรรมได้กลายเป็นวาระแห่งชาติที่ทางภาครัฐพยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการในประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและนำเข้ามาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น TMA จึงได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ให้เกียรติเข้าร่วมเผยแพร่แนวคิดของการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด ภายใต้งานสัมมนา STI Forum "Creating the Right Ecosystem : Collaborating to Innovate" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดเรื่องนวัตกรรมแบบเปิด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีของการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric)

"ภายในงานสัมมนาครั้งนี้ได้กำหนดประเด็นหลักสำคัญๆ ที่จะช่วยผู้ประกอบการได้จุดประกายมุมมองความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม ด้วยการต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่มาปรับปรุง เพื่อให้เกิดสินค้าและการบริการใหม่ กระบวนการทำงานใหม่ หรือรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ภายใต้นวัตกรรมแบบเปิด ที่เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่สร้างให้องค์กรเปิดรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์จากภายนอกองค์กร หรืออาศัยความร่วมมือเชิงพันธมิตรกับองค์กรที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยการปรับใช้นวัตกรรมแบบเปิดนี้นับเป็นบทบาทสำคัญยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร รวมทั้งการยกระดับระบบนิเวศของนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน" น.ส.วรรณวีรา กล่าว

สำหรับการจัดงาน STI Forum and Outstanding Technologist Awards 2016 ครั้งนี้ TMA โดยกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Innovation Management Group-TIMG) ร่วมจัดงานกับมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยส่วนงานสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้ชื่อ "Creating the Right Ecosystem : Collaborating to Innovate" นอกจากนี้งานประกาศผลรางวัลพระราชทาน "นักเทคโนโลยีดีเด่น" จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาให้สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งงานดังกล่าวฯ กำหนดจัดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 18 ตุลาคมนี้ เวลา 08.30-1 ณ แอทธินี คริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน


ที่มา : บ้านเมืองฉบับวันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page