top of page

TMA แนะจัดทัพองค์กร ไทยเข้ายุคไทยแลนด์ 4.0


เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจไม่สามารถทำงานแบบเดิมๆ ได้อีก หัวใจของการปรับเปลี่ยนองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลเทคโนโลยี และเพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น โดย TMA ดึงผู้บริหารร่วมแชร์ประสบการณ์ บนเวทีสัมมนายิ่งใหญ่ประจำปี TMA DAY 2016 Business Transformation: Reinventing the Company for Digital Disruption ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 300 ท่าน ทั้งในและต่างประเทศ

น.ส.วรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA กล่าวว่า นอกจากการที่ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันกระแสโลก เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ธุรกิจจะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ขณะเดียวกันยังมีอีกหลายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 เป็นเทรนด์ที่สามารถส่งผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดการพัฒนาในทุกมิติของคนทำงาน ส่งผลกระทบทั้งกระบวนการการทำงาน รูปแบบสินค้าและบริการ วิธีการการเจาะตลาดและวางกลุ่มเป้าหมาย ความเกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมข้างเคียง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมองการณ์ไกล คาดการณ์ถึงสิ่งที่ไม่คาดฝันไว้ล่วงหน้า และเตรียมแนวทางการรับมือที่เหมาะสมกับองค์กร

ด้านนายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดสัมมนาด้วยหัวข้อ Craft Your Modern Business Vision : Transform Or be Obsolete กล่าวว่า ปัจจุบันทุกธุรกิจกำลังเผชิญความท้าทายที่เข้มข้นกับโลกใหม่แห่งยุคดิจิตอล ซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า จะเห็นได้ว่ามีการนำเอาดิจิตอลและเทคโนโลยีมาแทนที่ จนมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นทั้งในภาคการผลิต, การเงิน, การบริการและภาคการสื่อสาร เป็นต้น และมีการแชร์ข้อมูล เรื่องราวหลากหลายในโซเชียลมีเดีย การส่งอีเมล การซื้อขายสินค้าออนไลน์มากมาย การเกิดขึ้นของข้อมูลจำนวนมหาศาล ทุกวันนี้องค์กรขนาดเล็กและใหญ่ รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน ต่างใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการกำเนิดธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งการทำธุรกิจแบบเดิมอาจไม่ใช่คำตอบ องค์กรจำเป็นต้องปรับตัว สร้างเครื่องมือ เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ตลอดจนพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างกัน ทั้งภายในองค์กร ระหว่างองค์กร ในเครือข่ายภาคธุรกิจเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วย

นายสุพจน์ มหพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ยุคนี้ไม่มีใครสามารถผูกขาดธุรกิจได้ องค์กรขนาดเล็กก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่ และสามารถเติบโตเป็นองค์กรขนาดใหญ่ได้เช่นกัน หากสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตอลที่กำลังเกิดขึ้น ผู้บริหารองค์กรต่างๆ จะต้องมองการณ์ไกลหาแนวทางการรับมืออย่างเหมาะสมกับองค์กร ควรนำกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ถือเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนทำงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันองค์กรควรมีการเปิดกว้างทางธุรกิจ ผนึกกำลังกับพันธมิตรเพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่ง เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

โดย TMA เชื่อมั่นว่าเนื้อหาที่ได้จากเวทีสัมมนา \"TMA DAY 2016 : Business Transformation : Reinventing the Company for Digital Disruption\" สร้างประโยชน์ให้กับผู้บริหารองค์กร ผู้พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมหาศาล เพราะงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารองค์กร ผู้ประกอบการทางธุรกิจในประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือ วางแผนกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับยุคดิจิตอล เทคโนโลยีและเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ


ที่มา : บ้านเมือง ฉบับวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page