top of page

TMA และ ศศินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ประกาศผลข่าวประชาสัมพันธ์

TMA และ ศศินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ

ประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018

และ รางวัล SMEs Excellence Awards 2018

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวว่า ภาคธุรกิจ คือ แรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จถือเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards เกิดจากความร่วมมือระหว่าง TMA กับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นปีที่ 16 โดย TMA ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยง 2 หน่วยงานหลักทั้งภาคเอกชน และฝ่ายนักวิชาการ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและในระดับประเทศ

TMA และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นล้นพ้นที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2018 แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศทั้งหมด 9 สาขารางวัล ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ TMA, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และองค์กรที่ได้รับรางวัล ล้วนเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงของประเทศ และในปีนี้คณะอนุกรรมการเสนอชื่อองค์กร (Nominating Committee) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโครงการฯ ได้คัดสรรองค์กรที่มีคุณสมบัติความเป็นเลิศเข้าชิงรางวัลมากกว่า 60 องค์กร เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีรายได้สูงสุดติดอันดับ 1,000 องค์กรแรกในประเทศไทย ลงคะแนนเพื่อเลือกองค์กรที่มีความเหมาะสมและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ

ด้านนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับ TMA ตลอดระยะที่ผ่านมา ในการเฟ้นหาองค์กรชั้นนำของประเทศไทยและผู้ประกอบการ SMEs ที่มีแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้าง Impact ที่ดีต่อประเทศไทยและภาคการศึกษาด้านธุรกิจ ทั้งนี้ สถาบันฯ และ TMA มีความภูมิใจอย่างยิ่งกับทุกบริษัทที่ได้รับรางวัลในปีนี้ อีกทั้งผมยังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ รวมถึงความสำเร็จขององค์กรได้รับรางวัลจะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจอื่นๆ ได้นำความสำเร็จเหล่านี้เป็นมากรณีศึกษา นำไปพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย เป็นกรณีศึกษาที่มีคุณค่าต่อวงการการศึกษาด้านธุรกิจต่อไป

นายธีรนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า TMA ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญแห่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ ดั้งนั้น TMA จึงร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ดำเนินโครงการ SMEs Excellence Awards ขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อเฟ้นหาและยกย่องผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดย SMEs ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการเสนอชื่อจากธนาคารพาณิชย์ และถูกพิจารณาคะแนนการบริหารจัดการขององค์กร และจนถึงการประมวลผลข้อมูล เพื่อคัดเลือกองค์กรที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ประเภทธุรกิจบริการ และประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

“ทั้งสองโครงการที่กล่าวมานี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นและความตั้งใจของ TMA ที่ต้องการส่งเสริมภาคธุรกิจของประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งมั่นคงและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ท้ายที่สุดนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป” นายธีรนันท์ กล่าว

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โทร. 02 319 7677 แฟกซ์ 02 319 5666

วิทยา วงศ์หล่อ (ปิ๊ก) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 080 022 9999 E-mail: wittaya@tma.or.th

ภัณฑิรา สร้อยมงคลศรี (ตา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร.095-829-8794 E-mail: phantira@tma.or.th

ตัวแทนประชาสัมพันธ์ ดวงเนตร ชีวะวิชวาลกุล (เอ๋) 081-903-2262 E-mail: duangnead@hotmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 มีจำนวนทั้งหมด 9 สาขารางวัล โดยแบ่งออกเป็นรางวัลความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านต่างๆ จำนวน 8 สาขารางวัล สำหรับองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี ดังนี้

 1. ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence)

 2. ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence)

 3. ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence)

 4. ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence)

 5. ความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence)

 6. ความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)

 7. ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence)

 8. ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable Development / CSR Excellence)

และรางวัลพระราชทานสำหรับองค์กรที่มีมีรายได้น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท / ปี จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

 1. ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence)

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นการช่วยกระตุ้นองค์กรในทุกระดับเกิดความภาคภูมิใจและพัฒนาการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างให้องค์กรในประเทศไทยต่อไป SMEs Excellence Awards 2018 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีระบบการบริหารจัดการโดยรวมที่เป็นเลิศ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการเสนอชื่อโดยธนาคารพาณิชย์ ซึ่งแต่ละธนาคารมีสิทธิ์เสนอชื่อ SMEs ได้สูงสุด 3 ราย (ไม่จำกัดประเภทธุรกิจ) โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทธุรกิจ ดังนี้

 • ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)

 • ประเภทธุรกิจบริการ (Services)

 • ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Trading)

รางวัลสำหรับ SMEs ในแต่ละประเภทธุรกิจ จะแบ่งเป็น 3 อันดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 Platinum Award อับดับที่ 2 Gold Award อันดับที่ 3 Silver Award ส่วนองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาคะแนนในรอบแรกจะได้รับรางวัล Bronze Award โดยคณะกรรมการดำเนินโครงการและคณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบรางวัลให้กับวิสาหกิจที่เหมาะสมและมีผลคะแนนในระดับที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น
ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page