top of page

TMA โชว์ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD เผย ไทยดีขึ้น 3 อันดับในปีนี้ทีเอ็มเอ เดินหน้าผลักดันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ


กรุงเทพฯ – ทีเอ็มเอ สภาพัฒน์และหอการค้า จัดงาน Thailand Competitiveness Conference อย่างต่อเนื่อง มุ่งผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับการแข่งขันของประเทศ โดยทีเอ็มเอยังเป็นพาร์ทเนอร์กับไอเอ็มดี จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำรวจความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกว่า 16 ปีที่ผ่านมา


นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) กล่าวว่าระยะเวลากว่า 16 ปี ทางทีเอ็มเอได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรระดับสถาบันกับไอเอ็มดี (IMD : International Institute for Management Development) ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำรวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องในวงการเศรษฐกิจและธุรกิจ นอกจากนี้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดัน ทั้งสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของสังคมที่มั่นคง


ทั้งนี้ทีเอ็มเอได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ThailandCompetitiveness Enhancement Program) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม


นางสาววรรณวีรา กล่าวต่อว่า โดยแผนงานกิจกรรมพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนี้เป็นการต่อยอดจากการระดมความคิดของผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและเอกชนผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา (Thailand Competitiveness Conference) ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี และในปีนี้ ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2556 ได้จัดการประชุมย่อยแบบโฟกัสกรุ๊ปเพื่อติดตามความคืบหน้า ของแผนงานโครงการ และทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของประเทศ


นอกเหนือจากผู้บริหารจัดการแผนงานโดยรวมแล้วในด้านการขับเคลื่อน ทางทีเอ็มเอได้รับเป็นผู้ดำเนินการตามแผนงานใน 3 ด้าน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรม และการผลักดันนวัตกรรมอาหาร ให้เป็นโครงการนำร่องด้านการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งหัวข้อดังกล่าวจะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย


“ขณะนี้สมาคมฯได้จัดตั้งศูนย์ ทีเอ็มเอ เซ็นเตอร์ ฟอร์ คอมเพทิทีฟเนส (TMA Center for Competitiveness) เพื่อรวบรวมข้อมูลและมุมมองที่ครบถ้วนทั้งจากภายในและภายนอก ในการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับปัญหาและจำเป็นของประเทศมากที่สุด เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์หลักของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารดูแลศูนย์ฯ คุณพรกนก วิภูษณวรรณ ผู้อำนวยการ TMA Center for Competitiveness” นางสาววรรณวีรา กล่าวทิ้งท้าย

ดู 89 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page