top of page
Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2022

Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2022

"TMA จับมือกับพันธมิตรร่วมยินดีกับนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ปี 2565"งาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2022 : 19 ตุลาคม 2565 จัดโดย TMA (สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย) และมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มการจัดการ Technology Innovation Management Group ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามาเวนเจอร์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอเทคโนโลยีชั้นสูงที่จะส่งเสริมให้นักเทคโนโลยีไทยสร้างงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจ โดย TMA ทำหน้าที่เป็น Networking Platform เพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป ให้มีโอกาสยกระดับความสามารถ และแนวคิดด้านนวัตกรรมที่นำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาสร้างคุณค่าเพื่อต่อยอดการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชน์ด้านความรู้ และสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจต่อไป

โดย ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และประธานกลุ่มบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม-TMA กล่าวเปิดงาน และ เริ่มการสัมมนาช่วงเช้าในประเด็น การสร้างมุมมองเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจแห่งอนาคต (Inspiring the Sustainable Future) จากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรระดับโลกใน 4 หัวข้อ คือ หัวข้อ Feeding the Future World โดย Ms. Noga Sela Shalev, CEO of the Fresh Start, Israel หัวข้อ Business Opportunities of Electric Mobility Transition โดย Mr. Elias Pöyry , Co-founder of the Virta Global EV Charging Platform and the Chairman of EURELECTRIC’s Electromobility Working Group, Finland และ หัวข้อ Smart Well-being โดย Ms. Roxy Guellmeister Associate, Foster + Partners, England และ หัวข้อ Into The Space โดย ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

จากนั้น นายสัตวแพทย์ รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ประธานกรรมการคัดเลือก ฯ กล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น Outstanding Technologist Awards 2022 ได้แก่

"ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน" โดย ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Finalist นักเทคโนโลยีดีเด่น Outstanding Technologist Awards 2022

"ไตรโคเดอร์มา" ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชมาตรฐานสากล"โดย รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ที่ได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ Young Technologist Awards 2022 "โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลสมรรถนะสูงเพื่องานวิจัยวัสดุขั้นสูง"โดย ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Finalist นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ Young Technologist Awards 2022

"ระบบการจัดการจราจรอวกาศ: ZIRCON "โดย ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

จากนั้นผู้ได้รับรางวัลฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้หัวข้อ Tech Share โดยมี ดร. ภิเศก เกิดศรี Business Accelerator and Co-Founder, Health and WellBeing Product, SCG และอนุกรรมการกลุ่ม Technology Innovation Management Group - TMA เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดกิจกรรม TechInno Mart ครั้งที่ 1 เพื่อแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจในอนาคตจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ Advance and Personalized Health Care through Gut Microbiome Platform (บริษัท มดกัต จำกัด : MODGUT) Fat and Oil Technology for BCG (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ) FleXARs เทคโนโลยีพื้นผิวน้ำและน้ำมันไม่เกาะแบบยิ่งยวดสำหรับการใช้งานทางการแพทย์และสภาวะใต้ทะเล (ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ) เครื่องดื่มโปรตีนสูงจากไข่ขาว (มหาวิทยาลัยมหิดล) ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด) และ The Nation of Innovation (สำนักงานเศรษฐกิจและการค้า สถานทูตเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย)

รวมทั้งจัดการเสวนารูปแบบ Roundtable Discussion ภายใต้ประเด็น New Business Model ใน 4 หัวข้อ คือ Feeding the Future World , Smart Mobility , Smart Well-being และ Into the Space เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสพบปะ และสนทนาอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกด้วย
bottom of page