top of page

Magazine 2018 Issue 30 Jul - Sep

Magazine 2018 Issue 30 Jul - Sep

ในยุคดิจิทัลที่บางองค์กรอาจจะมองว่าเป็นแค่แนวโน้มทางเทคโนโลยี แต่หลายองค์กรได้เห็นถึงประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อให้มีการตัดสินใจได้รวดเร็วสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการปรับตัวทางธุรกิจ

การขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนซื้ออุปกรณ์ไอทีใหม่ หรือการลงทุนด้านโปรแกรมและซอฟแวร์ที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ลงลึกไปถึงแก่นและหัวใจของการดำเนินงาน ทำอย่างไรให้คนกับดิจิทัลเชื่อมโยงกันและทำงานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่เป็นโจทย์ที่หลายองค์กรยังหาคำตอบไม่เจอ หรือยังไม่เจอทางออกที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น “องค์กรดิจิทัล” ได้อย่างเต็มตัว

เพราะการปรับองค์กรสู่ดิจิทัลต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากภายในองค์กรก่อน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร สร้างคนให้เข้าสู่โลกใหม่ และสิ่งสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยมคือ “ผู้นำองค์กร”

bottom of page