top of page

Yuthasar Foundation

มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
Yuthasar Na Nagara Foundation for Thailand Management Association

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิยุทธสารฯ

  1. เพื่อให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยทางวิชาการจัดการ

  2. เพื่อร่วมมือ กับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

  3. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

DSC_0770.jpg
DSCF4458.JPG
โครงการและกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์

มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ TMA ได้ดำเนินโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สำหรับ นิสิต นักศึกษา นักศึกษา เพื่อสาธารณประโยชน์  ผ่านกิจกรรมต่างๆ มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาเยาวชนไทย ผู้ที่จะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ ให้เติบโตเป็นผู้บริหารที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ ส่งเสริม สร้างสรรค์ธุรกิจสู่ความยั่งยืน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับการสนับสนุน ได้รับความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เห็นความสำคัญในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา เพื่ออนาคตของภาคธุรกิจไทย ด้วยดีตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา       

 

กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ในแต่ละปี ที่ผ่านมา อาทิ กิจกรรมประกวดแผนงานทางธุรกิจ โครงการเข้าค่ายการเรียนรู้ สร้าง “นักบริหารดีและก่ง”  กิจกรรมเปิดรับนิสิตนักศึกษาฝึกงานร่วมปฏิบัติงานในโครงการฯ สำคัญต่างๆ ที่ TMA จัดขึ้นในแต่ละปี กิจกรรมบ่มเพาะ Startup และอื่นๆ อีกมากมาย

 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และการสร้างเครือข่ายระหว่างท่านคณาจารย์  ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหรือการเข้าร่วมงานประกาศรางวัล งานประชุมระดับประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงความรู้ภาควิชาการและภาคธุรกิจ สู่การพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทย ร่วมกัน

ตัวอย่างหัวข้อกิจกรรม ที่จัดขึ้นในแต่ละปีภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิฯ

ปี
2545

โครงการ DUMMY COMPANY

ปี
2546

โครงการ DUMMY COMPANY

ปี
2547

โครงการ DUMMY COMPANY

ปี
2548

การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ ในโครงการ “สานฝัน..สร้างแผน สู่เจ้าของกิจการรุ่นใหม่”

ปี
2549

การแข่งขันเขียนโครงการ “การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ”

ปี
2550

การแข่งขันเขียนโครงการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจธุรกิจชุมชนให้เป็นจริงและยั่งยืน”

ปี
2551

การแข่งขันเขียนโครงการ “การสร้างธุรกิจชุมชนให้เป็นจริงและยั่งยืน ครั้งที่ 2”

ปี
2552

การแข่งขันเขียนโครงการ “การสร้างธุรกิจชุมชนให้เป็นจริงและยั่งยืน ครั้งที่ 3”

ปี
2553

การแข่งขันเขียนโครงการ “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA”

ปี
2554

การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปี
2555

การเขียนแผนธุรกิจ “แผนส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีจริยธรรม และธรรมาภิบาล”

ปี
2556

การประกวดแผนการตลาดเพื่อสังคม กรณีศึกษา โครงการหลวง

ปี
2557

TMA Business Canvas for Young Entrepreneur 2016

ปี
2558

เว้นการจัดการประกวด

ปี
2559

TMA Business Canvas for Young Entrepreneur 2016

ปี
2560

โครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” หลักสูตร Creating Future Great Leaders เข้าค่ายระยะเวลา 14 วัน (รุ่น 1)

ปี
2561

โครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” หลักสูตร Creating Future Great Leaders เข้าค่ายระยะเวลา 14 วัน (รุ่น 2)

ปี
2562

โครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” หลักสูตร Creating Future Great Leaders เข้าค่ายระยะเวลา 14 วัน (รุ่น 3)