top of page

UPCOMING EVENTS

Upcoming Events

 • FoodFab, The Business Trip to Netherlands
  FoodFab, The Business Trip to Netherlands
  Sat, May 04
  เนเธอร์แลนด์
  May 04, 2024, 11:30 PM – May 11, 2024, 6:00 PM
  เนเธอร์แลนด์
  May 04, 2024, 11:30 PM – May 11, 2024, 6:00 PM
  เนเธอร์แลนด์
 • TMA เผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก IMD พบว่า ปี 2566 ไทยปรับอันดับดีขึ้น 3 อันดับ
  TMA เผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก IMD พบว่า ปี 2566 ไทยปรับอันดับดีขึ้น 3 อันดับ
  เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง
  สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง
  เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง
  สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง
  เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง
  สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง
 • China’s Technological Innovation TRIP
  China’s Technological Innovation TRIP
  Sun, Mar 24
  เมืองเซิ่นเจิ้น และกวางโจว
  Mar 24, 2024, 1:00 AM – Mar 28, 2024, 11:50 PM
  เมืองเซิ่นเจิ้น และกวางโจว, จีน
  Mar 24, 2024, 1:00 AM – Mar 28, 2024, 11:50 PM
  เมืองเซิ่นเจิ้น และกวางโจว, จีน
  ขอเชิญร่วมเดินทางสู่เมืองศูนย์กลางนวัตกรรม เขตเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของเอเชีย
 • TMA 60th Anniversary Networking Golf
  TMA 60th Anniversary Networking Golf
  Fri, Feb 16
  Thana City Country Club
  Feb 16, 2024, 10:00 AM – 8:30 PM
  Thana City Country Club, 100 1 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
  Feb 16, 2024, 10:00 AM – 8:30 PM
  Thana City Country Club, 100 1 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
 • Digital Dialogue 2024
  Digital Dialogue 2024
  Tue, Jan 30
  BDMS Connect Center
  Jan 30, 2024, 9:00 AM – Jan 31, 2024, 4:30 PM
  BDMS Connect Center, 2 ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  Jan 30, 2024, 9:00 AM – Jan 31, 2024, 4:30 PM
  BDMS Connect Center, 2 ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  ปฏิเสธไม่ได้ว่าการในปัจจุบัน AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว โลกธุรกิจเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น?
 • Japan Exclusive Trip 2024
  Japan Exclusive Trip 2024
  Sun, Jan 28
  Tokyo and Ogawa
  Jan 28, 2024, 9:00 AM – Feb 02, 2024, 11:50 PM
  Tokyo and Ogawa , Japan
  Jan 28, 2024, 9:00 AM – Feb 02, 2024, 11:50 PM
  Tokyo and Ogawa , Japan
  Sustainability Brings Business Opportunities
 • TMA Top-up Voucher
  TMA Top-up Voucher
  Fri, Jan 05
  Online
  Jan 05, 2024, 7:00 PM – Jan 31, 2024, 7:00 PM
  Online
  Jan 05, 2024, 7:00 PM – Jan 31, 2024, 7:00 PM
  Online
 • TMA - Site Visit Trip at EECi (โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ.ระยอง)
  TMA - Site Visit Trip at EECi (โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ.ระยอง)
  Wed, Dec 20
  โครงการวังจันทร์วัลเลย์
  Dec 20, 2023, 7:00 AM – 6:00 PM
  โครงการวังจันทร์วัลเลย์ , ระยอง
  Dec 20, 2023, 7:00 AM – 6:00 PM
  โครงการวังจันทร์วัลเลย์ , ระยอง
  TMA ขอเชิญท่านเปิดประสบการณ์การเยี่ยมชมงาน ณ EECi (โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ.ระยอง)
 • Thailand Competitiveness Conference 2023
  Thailand Competitiveness Conference 2023
  Sun, Nov 26
  Waldorf Astroria Bangkok Hotel
  Nov 26, 2023, 7:00 PM – 7:05 PM
  Waldorf Astroria Bangkok Hotel, 151 ถ. ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  Nov 26, 2023, 7:00 PM – 7:05 PM
  Waldorf Astroria Bangkok Hotel, 151 ถ. ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  แนวทางกลยุทธสร้างความสามารถการแข่งขัน เข้าใจเทรนด์สำคัญ รับฟัง insights นโยบายรัฐที่มีผลต่อธุรกิจ พร้อมให้เสียงสะท้อนจากภาคเอกชน
 • TMA Top-up Voucher
  TMA Top-up Voucher
  Fri, Nov 24
  Online
  Nov 24, 2023, 7:00 PM – Dec 31, 2023, 7:00 PM
  Online
  Nov 24, 2023, 7:00 PM – Dec 31, 2023, 7:00 PM
  Online
 • Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 และ TecnInno Mart 2023
  Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 และ TecnInno Mart 2023
  Tue, Nov 14
  Waldorf Astoria Bangkok Hotel
  Nov 14, 2023, 9:00 AM – 7:20 PM
  Waldorf Astoria Bangkok Hotel, 151 ถ. ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  Nov 14, 2023, 9:00 AM – 7:20 PM
  Waldorf Astoria Bangkok Hotel, 151 ถ. ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  ร่วมยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี และมีความสมดุลทั้งกายและใจ รวมถึงขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างยั่งยืน ในงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 และ TechInno Mart 2023
 • TREND TALK: บริหารใจ-กาย ให้ห่างไกล Work Syndrome 9 พ.ย.นี้ ที่ BDMS Wellness Clinic
  TREND TALK: บริหารใจ-กาย ให้ห่างไกล Work Syndrome 9 พ.ย.นี้ ที่ BDMS Wellness Clinic
  Thu, Nov 09
  BDMS Wellness Clinic
  Nov 09, 2023, 1:00 PM – 4:40 PM
  BDMS Wellness Clinic , 2/4 ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  Nov 09, 2023, 1:00 PM – 4:40 PM
  BDMS Wellness Clinic , 2/4 ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  องค์กรจะไปต่ออย่างไร ถ้าพนักงานใจและกายป่วย
 • Sustainability Forum 2023
  Sustainability Forum 2023
  Thu, Oct 26
  แขวงลุมพินี
  Oct 26, 2023, 8:30 AM – 4:18 PM
  แขวงลุมพินี, 151 ถ. ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  Oct 26, 2023, 8:30 AM – 4:18 PM
  แขวงลุมพินี, 151 ถ. ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  ขับเคลื่อน ESG ให้ลดเสี่ยง + สร้างโอกาสธุรกิจ ถอดบทเรียนองค์กรชั้นนำใน Forum 26 ต.ค.นี้
 • Sustainability & Risks Impacts : What We Need to Know ?
  Sustainability & Risks Impacts : What We Need to Know ?
  Fri, Sep 22
  แขวงลุมพินี
  Sep 22, 2023, 1:30 PM – 4:00 PM
  แขวงลุมพินี, 80 ซอย ต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  Sep 22, 2023, 1:30 PM – 4:00 PM
  แขวงลุมพินี, 80 ซอย ต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  เมื่อเทรนด์ความสำเร็จเปลี่ยนไป คน (People) โลกและสิ่งแวดล้อม (Planet) และผลกำไร (Profit) ที่เน้นความยั่งยืน (Sustainability) กลายมาเป็นข้อบังคับสำคัญในการดำเนินธุรกิจ หากบริหารผิดพลาดอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่ประเมินค่าไม่ได้ การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk) จึงมีความสำคัญ
 • Site Visit: Driving Smart Transformation and Innovation for Sustainability
  Site Visit: Driving Smart Transformation and Innovation for Sustainability
  Fri, Sep 01
  บมจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  Sep 01, 2023, 7:00 AM – 4:00 PM
  บมจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ , อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี ประเทศไทย
  Sep 01, 2023, 7:00 AM – 4:00 PM
  บมจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ , อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี ประเทศไทย
 • Women Leaders in Asia : The Untold Secrets
  Women Leaders in Asia : The Untold Secrets
  Fri, Aug 18
  TMA รามคำแหง 39
  Aug 18, 2023, 1:30 PM – 3:45 PM GMT+7
  TMA รามคำแหง 39, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
  Aug 18, 2023, 1:30 PM – 3:45 PM GMT+7
  TMA รามคำแหง 39, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
  Women Leaders in Asia : The Untold Secrets : แตกต่างแต่ตอบโจทย์ ความลับระดับลึก ของผู้หญิงแถวหน้า
 • ONE – Opportunity for the New Entrepreneur
  ONE – Opportunity for the New Entrepreneur
  Multiple Dates
  Wed, Aug 16
  Le Meridien Bangkok
  Aug 16, 2023, 9:00 AM – Aug 17, 2023, 5:00 PM
  Le Meridien Bangkok, 40, 5 ซอย สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
  Aug 16, 2023, 9:00 AM – Aug 17, 2023, 5:00 PM
  Le Meridien Bangkok, 40, 5 ซอย สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
  ไม่ต้องบินไปเรียน short course ที่อเมริกา ก็พาธุรกิจ take off ได้ ด้วยการ Transform ธุรกิจเพื่อความอยู่รอด หรือการสร้าง New S-Curve
 • Empowering Excellence 2023
  Empowering Excellence 2023
  Wed, Jul 26
  Inspire Space TMA
  Jul 26, 2023, 9:30 AM – 4:30 PM
  Inspire Space TMA, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
  Jul 26, 2023, 9:30 AM – 4:30 PM
  Inspire Space TMA, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
  สู่เส้นชัยของความสำเร็จ ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ที่งาน " Empowering Excellence 2023"
bottom of page