top of page

Mon, Mar 20

|

Phuket

ขอเรียนเชิญร่วมคลิกโหวตสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand

ขอเรียนเชิญร่วมคลิกโหวตสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand
ขอเรียนเชิญร่วมคลิกโหวตสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand

Time & Location

Mar 20, 2023, 8:00 AM – Jun 17, 2028, 6:00 PM

Phuket, Phuket, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

About the event

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2027/2028

ภายใต้ชื่องาน เอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย หรือ Expo 2028 Phuket Thailand

-----------------------

ร่วมคลิกโหวตสนับสนุนประเทศไทย ได้ที่ > https://support.expo2028thailand.com/th 

การจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) เป็นงานมหกรรมระดับโลกภายใต้ลิขสิทธิ์ขององค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions หรือ BIE) ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจะได้รับประโยชน์ในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม และด้านการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลจะต้องรับเป็นเจ้าภาพการจัดงาน

การจัดงาน Specialised Expo 2027/2028 ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้ชื่องาน เอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย หรือ Expo 2028 Phuket Thailand โดยกำหนดจัดในช่วงระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2571 ใช้พื้นที่ในการจัดงานรวม 141 ไร่ บริเวณตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

แนวคิดการจัดงานของประเทศไทย

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ได้เสนอวิสัยทัศน์ ในการที่จะเป็นเวทีสำหรับการหาทางออกสำหรับชีวิตในอนาคต เน้นการบูรณาการและใช้นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตในอนาคตที่สมดุลและยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573 และต่อ ๆ ไป ซึ่งสะท้อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และเป็นไปตาม UNSDGs (Sustainable Development Goal หรือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ)

Expo 2028 Phuket Thailand จึงเป็นเวทีที่ประเทศไทยจะได้แสดงจุดยืนและจุดเด่น ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลัก Sustainable Development ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด Future of Life: living in harmony, sharing prosperity หรือ ภาษาไทยคือ ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

แนวทางในการพัฒนาแนวคิด Future of Life เน้นสื่อสารถึงการพัฒนาปัจจัยที่จะส่งผลต่ออนาคตที่ยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ People, Planet และ Prosperity ซึ่งเป็นที่มาของการออกแบบ Subtheme ที่จะเป็นแกนให้ประเทศต่าง ๆ สามารถออกแบบนิทรรศการของประเทศตนเองได้ ได้แก่

Subtheme ที่ 1 คือ Life & Wellbeing เน้นการนำเสนอการพัฒนาในมิติของมนุษย์ (People) โดยนำเสนอผ่านแนวทาง integration of technology and wisdom คือ การผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก

Subtheme ที่ 2 คือ Human & Nature เน้นเรื่องการอยู่อย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ นำเสนอผ่านรูปแบบการสร้างความร่วมมือในทุกระดับ (Partnership and Collaboration) ร่วมกันหาทางออกเพื่อหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและร่วมสร้างการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

Subtheme ที่ 3 คือ Mutual Prosperity เน้นการกระจายโอกาส สนับสนุนการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน พลังงานที่ยั่งยืน นำเสนอผ่านแนวทางในการลดช่องว่าง (Bridge the gap) เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา และความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเอง เพื่อสร้างสังคมที่เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ หากได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน

ด้านสาธารณสุข

 • สร้างภาพลักษณ์เชิงการแพทย์ระดับโลก และเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติ
 • เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนนวัตกรรมในอนาคต
 • ส่งเสริมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
 • เกิดชุมชนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ความเข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่มีความทันสมัยในจังหวัดภูเก็ต
 • ส่งเสริมความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ในจังหวัดภูเก็ต

ด้านเศรษฐกิจ

 • กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ เกิดการขยายตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มอัตราการจ้างงาน
 • คาดการณ์จำนวนผู้เข้าร่วมงาน (Visitors) 4.92 ล้านคน ผู้เข้าชมหมุนเวียน (Visitation) ประมาณ 7 ล้านคน จาก 106 ประเทศ ก่อให้เกิดเงินสะพัดระหว่างการจัดงาน 49,231 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP มากกว่า 39,357 ล้านบาท เกิดรายได้จากการจัดเก็บภาษีกว่า 9,512 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานมากกว่า 113,439 ตำแหน่ง

ด้านท่องเที่ยว

 • สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ
 • เพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงการแพทย์
 • เพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ด้านสังคม

 • ผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพแบรนด์ของไทยเป็นที่รู้จักระดับโลก และเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนของคนในพื้นที่
 • การกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเมือง

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • การพัฒนาระบบกำจัดขยะที่ได้มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

การใช้พื้นที่หลังจากการจัดงาน

การบริหารจัดการพื้นที่หลังการจัดงาน หรือ Legacy Planning เป็นเรื่องที่ BIE ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก พื้นที่จัดงานจะต้องมีการต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ภายหลังการจัดงานเสร็จสิ้นลง ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้วางแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็น “ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก” ดำเนินการโดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร รวมถึงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ Ecological Park นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ

ประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2027/2028

1. จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

ภายใต้แนวคิด Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity

เสนอจัดงานระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2571 (2028)

2. มลรัฐมินิโซตา สหรัฐอเมริกา

ภายใต้แนวคิด Healthy People, Healthy Planet: Wellness and Well-Being for All

เสนอจัดงานระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2570 (2027)

3. เมืองเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย

ภายใต้แนวคิด Play for Humanity - Sport and Music for All

เสนอจัดงานระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2570 (2027)

4. เมืองมาลาก้า ประเทศสเปน

ภายใต้แนวคิด The Urban Era: towards the sustainable city

เสนอจัดงานระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 5 กันยายน พ.ศ. 2570 (2027)

5. เมืองซาน คาร์ลอส เดอ บาริโลเช่ ประเทศอาร์เจนตินา

ภายใต้แนวคิด Nature + Technology = Sustainable Energy. A viable future for humanity

เสนอจัดงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน พ.ศ. 2570 (2027)

การคัดเลือกประเทศเจ้าภาพการจัดงาน

หลังการนำเสนอความพร้อมประเทศ ครั้งที่ 2 (2nd Country Presentation) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ตอนนี้ประเทศไทยได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายร่วมกับอีก 4 ประเทศ

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพการจัดงานโดยผู้แทนจากประเทศสมาชิก BIE ซึ่งจะประกาศผลประเทศที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในเดือนมิถุนายน 2566

ร่วมคลิกโหวตสนับสนุนประเทศไทย ได้ที่ > https://support.expo2028thailand.com/th 

Share this event

Disclaimer:

By submitting your personal data to us online in our website, you agree to give us consent to use and disclose your personal data in accordance with this policy. If you do not agree with the terms and conditions of this Privacy Policy, you must immediately cease using and accessing this Website and any content, services or products contained in or available from this Website for which you need to provide personal information.

bottom of page