top of page

Taiwan 2015

Visits and Trips

6-11 DECEMBER 2015


สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยนำพาสมาชิกและผู้บริหารเยี่ยมชมประเทศไต้หวันเพื่อชมการพัฒนาด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขันในภูมิภาคเอเชีย และการตอบสนองนโยบายจากภาคเอกชนของประเทศไต้หวัน เพื่อผลักดันนโยบายการให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มการสร้างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดผลตามเป้าหมายอย่างยั่งยืนจนทำให้แบรนด์ของไต้หวันที่ประสบความสำเร็จจนโลกต้องจับตามอง


ร่วมศึกษาแนวทางที่ประเทศไต้หวันได้พัฒนาตัวเองจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตแบบ OEM มาสู่ผู้ผลิตที่สามารถพัฒนาดีไซน์และรูปแบบสินค้าได้เองแบบ OBM จนในวันนี้กลายเป็นผู้ผลิตที่มีการพัฒนาทางด้านบุคลากรที่ตอบรับนโยบายระดับชาติและการสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์ของตัวเองในระดับโลกได้


และวิธีการยกระดับสินค้าไต้หวันให้เป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกโดยส่งเสริมให้ผู้ผลิตสร้างในสิ่งที่เรียกว่า Innovalue ซึ่งเป็นการผนวก Innovation เข้ากับ Value ในทุกสินค้า และบริการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยการสนับสนุนด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการออกแบบคุณภาพ และการตลาด


โดยในการเยี่ยมชมประเทศไต้หวันครั้งนี้ TMA ได้นำพาสมาชิก ผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมชมโครงการเยี่ยมชมงานรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเจาะลึกแนวทางการสร้างสันมูลค่าการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และบริการ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ความรับผิดชอบต่อสังคมกับองค์กรชั้นนำกว่าสี่แห่งอาทิเช่น Taiwan design Center, Yuen Foo Yu Inc, Pacific Cycle, ITRI และสัมผัสประสบการณ์กับการท่องเที่ยวของไต้หวันด้วย

bottom of page