top of page

TMA Individual Member Application 

กรุณากรอกรายละเอียดทั้งสองภาษา

Please fill in the following information, both Thai and English.

ประวัติของผู้สมัครสมาชิกบุคคล

คำนำหน้าชื่อ

ขอบคุณที่สมัครเป็นสมาชิก TMAทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อหลับท่านโดยเร็วThanks for applying.We'll be in touch

ที่อยู่

Contact Address

อัตราค่าบำรุงสมาชิก / Membership Fee

สมาชิกประเภท (OM) รายปี Ordinary Member (Annually)

ประเภทสมาชิกแบบบุคคล

อัตราค่าสมาชิกและค่าแรกเข้า ยังไม่รวมภาษี VAT 7%

อัตราราคาสมาชิก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

1,000 บาท

500 บาท

** สิทธิการใช้บริการภายใต้ชื่อที่ลงนามในใบสมัครเท่านั้น (The Privilege packages are granted only for title applied in this application.)

วิธีการชำระเงินค่าสมัครสมาชิก / Payment Method (โปรดเลือก)

- กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน มายังฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ Fax เบอร์ 02-319-5666 หรือ 02-718-6144 และโปรดระบุชำระค่าสมาชิก หรือ email มาที่ nirada@tma.or.th / Please fax pay-in slip to Member Dept. at No.02-319-5666,02-718-6144 or email to nirada@tma.or.th

แชร์สลิป Upload Slipt Image

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ For more information,

Please contact : เกวรินทร์ แสงนิรัตน์ Keawarin Sangnirat

  • โทรศัพท์ 02-319-7677 ต่อ 112,278

  • โทรสาร 02-319-5666

  • Email: keawarin@tma.or.th

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมฯได้เก็บรวบรวมในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯได้เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านสมาคมฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการจัดเก็บ สิทธิตามกฎหมายของท่านต่อข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงานที่ท่านสามารถติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสมาคมฯจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

สมาคมฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ หรือบริการอื่นใด หรือการจัดทำบริการทางดิจิทัล หรือการวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ การจัดทำฐานข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่อนำเสนอบริการ สิทธิประโยชน์ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามความสนใจของท่าน

 

สมาคมฯจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น และจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมจากท่าน

2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

สมาคมฯ ขออนุญาตจัดส่งคอนเทนต์หรือข้อมูลบริการของเราตามความสนใจของท่าน หรือในเรื่องที่สมาคมฯคาดว่าคุณอาจจะสนใจ ขอความกรุณากดเลือกช่องด้านล่างนี้เพื่อรับทราบและยินยอมให้เราติดต่อคุณต่อไป ทั้งนี้ สมาคมฯให้ความสำคัญกับปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของท่าน และในอนาคตท่านสามารถแจ้งยกเลิกรับข่าวสารจากสมาคมฯ ได้ทุกเมื่อ หากไม่ต้องการรับข้อมูลจากสมาคมฯแล้ว.

bottom of page