top of page

TMA Ordinary Member Application

กรุณากรอกรายละเอียดทั้งสองภาษา

Please fill in the following information, both Thai and English.

ประวัติของผู้สมัครสมาชิกบุคคล

คำนำหน้าชื่อ

ที่อยู่

Contact Address

อัตราค่าบำรุงสมาชิก / Membership Fee

ประเภทสมาชิกแบบบุคคล

อัตราค่าสมาชิกและค่าแรกเข้า ยังไม่รวมภาษี VAT 7%

อัตราราคาสมาชิก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

1,000 บาท

500 บาท

** สิทธิการใช้บริการภายใต้ชื่อที่ลงนามในใบสมัครเท่านั้น (The Privilege packages are granted only for title applied in this application.)

วิธีการชำระเงินค่าสมัครสมาชิก / Payment Method

- กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน มายังฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ Fax เบอร์ 02-319-5666 หรือ 02-718-6144 และโปรดระบุชำระค่าสมาชิก หรือ email มาที่ nirada@tma.or.th / Please fax pay-in slip to Member Dept. at No.02-319-5666,02-718-6144 or email to nirada@tma.or.th

แชร์สลิป Upload Slipt Image

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ For more information,

Please contact : Phongsakorn (Benz)

  • โทรศัพท์ 02-319-7677 ต่อ 102,278

  • โทรสาร 02-319-5666

  • Email: member@tma.or.th

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมฯได้เก็บรวบรวมในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯได้เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านสมาคมฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการจัดเก็บ สิทธิตามกฎหมายของท่านต่อข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงานที่ท่านสามารถติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสมาคมฯจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

สมาคมฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ หรือบริการอื่นใด หรือการจัดทำบริการทางดิจิทัล หรือการวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ การจัดทำฐานข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่อนำเสนอบริการ สิทธิประโยชน์ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามความสนใจของท่าน

 

สมาคมฯจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น และจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมจากท่าน

2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

สมาคมฯ ขออนุญาตจัดส่งคอนเทนต์หรือข้อมูลบริการของเราตามความสนใจของท่าน หรือในเรื่องที่สมาคมฯคาดว่าคุณอาจจะสนใจ ขอความกรุณากดเลือกช่องด้านล่างนี้เพื่อรับทราบและยินยอมให้เราติดต่อคุณต่อไป ทั้งนี้ สมาคมฯให้ความสำคัญกับปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของท่าน และในอนาคตท่านสามารถแจ้งยกเลิกรับข่าวสารจากสมาคมฯ ได้ทุกเมื่อ หากไม่ต้องการรับข้อมูลจากสมาคมฯแล้ว.

bottom of page