top of page

UPCOMING EVENTS

Upcoming Events

 • China’s Technological Innovation TRIP
  China’s Technological Innovation TRIP
  อา. 24 มี.ค.
  เมืองเซิ่นเจิ้น และกวางโจว
  24 มี.ค. 2567 01:00 – 28 มี.ค. 2567 23:50
  เมืองเซิ่นเจิ้น และกวางโจว, จีน
  24 มี.ค. 2567 01:00 – 28 มี.ค. 2567 23:50
  เมืองเซิ่นเจิ้น และกวางโจว, จีน
  ขอเชิญร่วมเดินทางสู่เมืองศูนย์กลางนวัตกรรม เขตเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของเอเชีย
 • TMA เผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก IMD พบว่า ปี 2566 ไทยปรับอันดับดีขึ้น 3 อันดับ
  TMA เผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก IMD พบว่า ปี 2566 ไทยปรับอันดับดีขึ้น 3 อันดับ
  เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง
  สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง
  เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง
  สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง
  เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง
  สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง
bottom of page