top of page

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย-TMA

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Policy )

1

นิยาม

“ท่าน”   หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของ TMA

“TMA”   หมายถึง สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย-TMA

“เว็บไซต์”   หมายถึง เว็บไซต์ ซึ่งให้บริการโดย TMA

“ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ”   หมายถึง อีเมล ข้อความโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน และช่องทางโซเชียลมีเดียที่บริหารจัดการโดย TMA เช่น Facebook, Line Twitter, LinkedIn, Youtube เป็นต้น

โดยนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลนี้ครอบคลุม “เว็บไซต์” และ “ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ”ทั้งที่ TMA มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดต หรือเพิ่มเติม ในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล”   หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2

รายละเอียดทั่วไป

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อการชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน “เว็บไซต์” และ“ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ” โดยท่านรับทราบและตกลงว่า TMAอาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า โดย TMA จะทำเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของ TMA

อนึ่ง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การใช้สินค้าและบริการ การเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ และในช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของ TMA ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ TMA จะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต

3

ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้

TMA เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านที่จะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้) โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ TMA เก็บรวบรวม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ประกอบไปด้วย :

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง : TMA จะรวบรวมข้อมูลที่ท่านส่งให้กับ TMA เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการ TMA Member และข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ข้อมูลการทำแบบสำรวจ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) หรือข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับ TMA หรือทีมงานของ TMA หรือข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่ TMA มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทุกชนิดที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่างๆ อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต (ถ้ามี) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน ความสนใจ และความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านเว็บไซต์ (ถ้ามี) เพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชี

ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน : TMA จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่ TMA ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดตามข้างต้นเป็นตัวอย่างข้อมูล TMA อาจจะเก็บรวบรวม โดย TMA จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และในระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เท่านั้น

4

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

TMA นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 

 • เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานบริการต่างๆ อาทิ บริการ TMA Member

 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในส่วนนี้ TMA อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพียงเท่าที่จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) ของTMA

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น

 • เพื่อติดต่อท่าน ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล โซเชี่ยลมีเดีย ไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ TMA ตามที่จำเป็น

 • เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ TMA เช่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่าน


ทั้งนี้ การที่ท่านติดต่อสื่อสารกับ TMA หรือทีมงานของ TMA ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารกับ TMA อาจมีการบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ

5

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

TMA จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการให้บริการตามเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบและยินยอมว่า TMA อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในกลุ่มสมาชิก TMA หรือพันธมิตรซึ่งทำงานร่วมกับ TMA หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น บุคคลที่ TMA ได้ว่าจ้างให้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการและการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของ TMA (“ผู้รับข้อมูลต่อ”) โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว TMA จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่ TMA ได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี หากท่านเชื่อว่าบุคคลที่ TMA เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้างต้น ได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่ TMA ได้กำหนดไว้ ท่านสามารถแจ้ง TMA เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป โดย TMA ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบไปพร้อมกันด้วยว่า ท่านได้มีการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อหรือไม่ เนื่องจากอาจเป็นไปได้ว่าผู้รับข้อมูลต่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านจากการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อ ซึ่งในกรณีดังกล่าว TMA ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อดังกล่าวได้ ท่านจึงควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้รับข้อมูลต่อด้วย

นอกจากนี้ TMA อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลท่าน รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ของ TMA ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ TMA อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ TMA เก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

6

การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก TMA
 

 • ท่านสามารถกด “ยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร” ในอีเมลที่ท่านได้รับจากTMAได้ทันที หรือแจ้งอีเมลผ่านฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ email: member@tma.or.th

 • หากท่านเชื่อว่า TMA เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านประสงค์จะเข้าถึงหรือรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ TMA ได้จัดเก็บไว้ โปรดแจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์เบอร์และอีเมลฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 02 319 7677 email: member@tma.or.th

 • หากท่านประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

  หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ท่านใช้บริการ TMA Member ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในส่วนของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ ผ่านการสมัครใช้บริการ TMA Member ได้ โดยการเข้าสู่ระบบ (Login) และไปยังเมนู “Profile” > “แก้ไขข้อมูลสมาชิก” เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง รวมถึงสามารถตั้งค่าการใช้งานในส่วนต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

 • หากท่านประสงค์จะให้ TMA ดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ หรือฐานข้อมูลลูกค้าของ TMA

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ TMA ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให้ TMA ดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบของ TMA อาจทำให้ท่านไม่สามารถรับบริการ และ/ หรือสิทธิประโยชน์จาก TMAได้ หรืออาจทำให้บริการที่ท่านได้รับจาก TMA ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

  TMA จะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ลงทะเบียน

  หมายเหตุ :
  ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบนั้น TMAจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบด้วยเทคโนโลยีและความสามารถของระบบงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงได้รับการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของTMA เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ หรือในกรณีที่เกิดจากการการกระทำใด ๆหากท่านมีความประสงค์หรือมีข้อสังสัยเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ขอให้ท่านแจ้งTMAทาง ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ที่ 02 319 7677 และ email : member@tma.or.th

 • สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล (Right to be Informed)

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Right of Access)

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล (Right to Rectification)

 • สิทธิในการลบข้อมูล (Right to Erasure)

 • สิทธิในการจำกัดการประมวลข้อมูล (Right to Restrict Processing)

 • สิทธิในการขอโอนข้อมูล (Right to Data Portability)

 • สิทธิในการทักท้วง (Right to Object)

 • สิทธิ์ที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติ (Right not to be subject to a Decision Based Solely on Automated Processing, including Profiling)

7

ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

TMA ได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของ TMA เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม TMAไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น TMAจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

8

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของ TMA อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก หรือองค์กรภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน โดย TMA ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก หรือองค์กรภายนอกเหล่านั้นด้วย

9

ติดต่อ TMA

TMA ได้มอบหมายให้ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ TMA เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ TMA ได้ทาง โทรศัพท์ 02 319 7677 ต่อ หรืออีเมล member@tma.or.th

10

การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ TMA เป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้ TMA มีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ TMA ได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ TMA จัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

11

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ท่านรับทราบและตกลงให้ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” นี้ อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น

Privacy Notice

This Privacy Notice tells you about how we use the personal information we collect from you when you access and use our website at https://tma-mdpartner.com and our social networks pages on Facebook, Twitter, and LinkedIn. Regarding the personal data we collected from you or you provided us with we are acting as a data controller.

 

Who we are?

Management Development Partner is a division under Thailand Management Association.

 

Our contact details are:

Thailand Management Association (TMA)

276 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Ramkhamhaeng Rd, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel: 02-319-7677 ext. 212, 221 , 02-718-5601

Fax: 02-319-5666, 02-718-6144

 

How we collect your data?

We collect your data when you (1) use our website, (2) reach us via email or the enquiry form available on the website, or (3) contact us in a social network. Please note that we do not use the data you provide to make any automated decisions.

 

(1) When you use our website

1. Our website uses Google Analytics to analyse users’ behaviour. Google Analytics is a tool which collects certain information, which may be considered as personal, when you access and use the website. The information includes IP address, session duration, device model, etc. Complete description of Google Analytics services you may find at https://support.google.com/analytics/answer/7390017?hl=en. Please be advised that such data will be shared with Google. For more information please refer to Google’s privacy policy available at https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

2. While you access and browse the website, we may place cookies on the device you use. Cookies are small files that are necessary to track visits and activity of our website users. There are ‘session’ and ‘persistent’ cookies. Session cookies are permanently deleted as soon as you close your browser. Persistent cookies are stored until their expiration date and then removed automatically by your browser or until you delete them manually.

 

Some of the cookies we use are strictly necessary for our website to function properly. So, we do not ask your consent to place them. To use those cookies which are not strictly necessary, we will always ask your consent.

 

We also use third-party cookies, such as youtube.com. For more information please refer to Google’s privacy policy available at https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US#types-of-cookies.

 

We use cookies to ensure you get the best experience on our website, recognise you as our user, customise our website, improve productivity and your experience, customise advertising, measure promotional effectiveness, and collect information about your access devices.

Most web browsers automatically accept cookies but provide controls that allow you to block or delete them. Please refer to your browser’s privacy or help documentation to find instructions for blocking or deleting cookies in case you want to block or delete them.

 

3. Our website may use captcha and heatmap and other similar tools. Captcha is a tool which requires a user to type the letters and numbers displayed on the picture. Captcha verifies if a person is not a robot and thereby helps us to secure the use of the website. Captcha may collect IP address, cookies, behaviour on the website, etc. Heatmap is a form of analytics which shows us where website users have clicked on a page, how far they have scrolled down a page, etc. Legal basis for processing of such personal data — legitimate interest to secure and improve your user experience on the website.

 

(2) When you contact us

We also collect your information when you contact us via email or the enquiry form (“Contact Us” form). We use this information to respond to your query. Legal basis — legitimate interest. The data you provide includes: name, phone number (optional), email address, and company name (optional). You may also provide us with any other information in attached documents and the blank field of the enquiry form.

 

(3) Social Networks

Thailand Management Partner has pages on Facebook, Twitter, LinkedIn social networks.

In case you contact us or share the content or information through a social network, you become involved in relations with the third party that provides such respective social network. These third parties collect your personal data according to their privacy policies, so please read privacy policies of such third parties carefully before you proceed with any actions involving such social networks.

 

Twitter privacy policy available at https://instagram.com/tma.thailand?utm_medium=copy_link.

Facebook privacy policy available at https://www.facebook.com/ThailandManagementAssociation/.

LinkedIn privacy policy available at https://th.linkedin.com/company/thailand-managament-association-official.

 

Be aware that in case you are already registered on a social network, they may identify you and process your account details. We do not bear any responsibility for such third parties.

We use the information you provide us via social networks on the basis of our legitimate interest to contact you back.

Direct Marketing

If you provided us with your personal data, we may further contact you to market our services based on our legitimate interest. In case we send you any direct marking material, you will always have a right to unsubscribe from receiving it on the bottom of every marketing email.

 

We may also collect certain information about you from public domain, third parties, or other websites to contact you with our marketing material. Information may be collected from social networks, business partners, subcontractors, advertising networks, and analytics providers.

 

In this case, we process your personal data collected from other sources where it is necessary for our legitimate interests and your interests and fundamental rights do not override those interests. Legitimate interest means our interest in marketing our services to perspective clients and customers.

 

Transfer of personal data

We DO NOT share of transfer your data outside Thailand Management Association (TMA).

 

How long do we store your data

As a general rule we store your enquiry emails/messages for 1 year since the last contact with you, after which we delete them.

 

Your rights

As a data subject you have certain rights regarding your personal data, which are:

 • If we process your data on the basis of your consent, to withdraw your consent at any time.

 • To correct your data if it is inaccurate or complete your data if it is incomplete.

 • If we process your data on the basis of your consent or to fulfil a contract, to receive a copy of your personal information that we process.

 • To request the erasure (deletion) of your personal data (in certain cases).

 • To ask us to stop processing (restrict processing) your personal information (in certain cases).

 • Where we process your data on the basis of your consent or performance of a contract, you can ask us to transfer your personal data to a third party indicated by you.

 • The right to object to direct marketing. As soon as you notify us, we will stop using your data for such purpose.

 • Where the processing is based on legitimate interest, to object to such processing.

 • To lodge a complaint with a relevant governmental authority. Your authority may be different depending on a country of your residence.

You can exercise your rights towards us by contacting us at: tma_training@tma.or.th.

 

Please note that when you send us a request to exercise your right, we may need to reasonably authenticate your identity. Thus, we may ask you to confirm your identity via email or other means to make sure that you are who you claim to be and may further ask you certain questions to understand the nature and scope of your request.

 

Updates to this Privacy Notice

We may amend this Privacy Notice from time to time. We will change the ‘Last updated’ date of this Notice indicated on the first page. It is your obligation to review this Notice each time you access our website in order to be aware of the changes.

 

We will notify you in case of a material change to this Privacy Notice before such changes will take effect.

If you do not agree to the revised Privacy Notice, you should discontinue using this website.

Questions, comments and request regarding this Privacy Notice are welcomed and should be sent to tma_training@tma.or.th.

Anchor 1
bottom of page