top of page

จ. 20 มี.ค.

|

Phuket

ขอเรียนเชิญร่วมคลิกโหวตสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand

ขอเรียนเชิญร่วมคลิกโหวตสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand
ขอเรียนเชิญร่วมคลิกโหวตสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand

เวลาและสถานที่

20 มี.ค. 2566 08:00 – 17 มิ.ย. 2571 18:00

Phuket, Phuket, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

เกี่ยวกับอีเวนท์

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2027/2028

ภายใต้ชื่องาน เอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย หรือ Expo 2028 Phuket Thailand

-----------------------

ร่วมคลิกโหวตสนับสนุนประเทศไทย ได้ที่ > https://support.expo2028thailand.com/th 

การจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) เป็นงานมหกรรมระดับโลกภายใต้ลิขสิทธิ์ขององค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions หรือ BIE) ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจะได้รับประโยชน์ในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม และด้านการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลจะต้องรับเป็นเจ้าภาพการจัดงาน

การจัดงาน Specialised Expo 2027/2028 ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้ชื่องาน เอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย หรือ Expo 2028 Phuket Thailand โดยกำหนดจัดในช่วงระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2571 ใช้พื้นที่ในการจัดงานรวม 141 ไร่ บริเวณตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

แนวคิดการจัดงานของประเทศไทย

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ได้เสนอวิสัยทัศน์ ในการที่จะเป็นเวทีสำหรับการหาทางออกสำหรับชีวิตในอนาคต เน้นการบูรณาการและใช้นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตในอนาคตที่สมดุลและยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573 และต่อ ๆ ไป ซึ่งสะท้อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และเป็นไปตาม UNSDGs (Sustainable Development Goal หรือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ)

Expo 2028 Phuket Thailand จึงเป็นเวทีที่ประเทศไทยจะได้แสดงจุดยืนและจุดเด่น ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลัก Sustainable Development ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด Future of Life: living in harmony, sharing prosperity หรือ ภาษาไทยคือ ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

แนวทางในการพัฒนาแนวคิด Future of Life เน้นสื่อสารถึงการพัฒนาปัจจัยที่จะส่งผลต่ออนาคตที่ยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ People, Planet และ Prosperity ซึ่งเป็นที่มาของการออกแบบ Subtheme ที่จะเป็นแกนให้ประเทศต่าง ๆ สามารถออกแบบนิทรรศการของประเทศตนเองได้ ได้แก่

Subtheme ที่ 1 คือ Life & Wellbeing เน้นการนำเสนอการพัฒนาในมิติของมนุษย์ (People) โดยนำเสนอผ่านแนวทาง integration of technology and wisdom คือ การผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก

Subtheme ที่ 2 คือ Human & Nature เน้นเรื่องการอยู่อย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ นำเสนอผ่านรูปแบบการสร้างความร่วมมือในทุกระดับ (Partnership and Collaboration) ร่วมกันหาทางออกเพื่อหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและร่วมสร้างการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

Subtheme ที่ 3 คือ Mutual Prosperity เน้นการกระจายโอกาส สนับสนุนการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน พลังงานที่ยั่งยืน นำเสนอผ่านแนวทางในการลดช่องว่าง (Bridge the gap) เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา และความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเอง เพื่อสร้างสังคมที่เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ หากได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน

ด้านสาธารณสุข

 • สร้างภาพลักษณ์เชิงการแพทย์ระดับโลก และเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติ
 • เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนนวัตกรรมในอนาคต
 • ส่งเสริมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
 • เกิดชุมชนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ความเข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่มีความทันสมัยในจังหวัดภูเก็ต
 • ส่งเสริมความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ในจังหวัดภูเก็ต

ด้านเศรษฐกิจ

 • กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ เกิดการขยายตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มอัตราการจ้างงาน
 • คาดการณ์จำนวนผู้เข้าร่วมงาน (Visitors) 4.92 ล้านคน ผู้เข้าชมหมุนเวียน (Visitation) ประมาณ 7 ล้านคน จาก 106 ประเทศ ก่อให้เกิดเงินสะพัดระหว่างการจัดงาน 49,231 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP มากกว่า 39,357 ล้านบาท เกิดรายได้จากการจัดเก็บภาษีกว่า 9,512 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานมากกว่า 113,439 ตำแหน่ง

ด้านท่องเที่ยว

 • สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ
 • เพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงการแพทย์
 • เพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ด้านสังคม

 • ผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพแบรนด์ของไทยเป็นที่รู้จักระดับโลก และเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนของคนในพื้นที่
 • การกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเมือง

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • การพัฒนาระบบกำจัดขยะที่ได้มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

การใช้พื้นที่หลังจากการจัดงาน

การบริหารจัดการพื้นที่หลังการจัดงาน หรือ Legacy Planning เป็นเรื่องที่ BIE ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก พื้นที่จัดงานจะต้องมีการต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ภายหลังการจัดงานเสร็จสิ้นลง ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้วางแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็น “ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก” ดำเนินการโดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร รวมถึงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ Ecological Park นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ

ประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2027/2028

1. จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

ภายใต้แนวคิด Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity

เสนอจัดงานระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2571 (2028)

2. มลรัฐมินิโซตา สหรัฐอเมริกา

ภายใต้แนวคิด Healthy People, Healthy Planet: Wellness and Well-Being for All

เสนอจัดงานระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2570 (2027)

3. เมืองเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย

ภายใต้แนวคิด Play for Humanity - Sport and Music for All

เสนอจัดงานระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2570 (2027)

4. เมืองมาลาก้า ประเทศสเปน

ภายใต้แนวคิด The Urban Era: towards the sustainable city

เสนอจัดงานระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 5 กันยายน พ.ศ. 2570 (2027)

5. เมืองซาน คาร์ลอส เดอ บาริโลเช่ ประเทศอาร์เจนตินา

ภายใต้แนวคิด Nature + Technology = Sustainable Energy. A viable future for humanity

เสนอจัดงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน พ.ศ. 2570 (2027)

การคัดเลือกประเทศเจ้าภาพการจัดงาน

หลังการนำเสนอความพร้อมประเทศ ครั้งที่ 2 (2nd Country Presentation) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ตอนนี้ประเทศไทยได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายร่วมกับอีก 4 ประเทศ

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพการจัดงานโดยผู้แทนจากประเทศสมาชิก BIE ซึ่งจะประกาศผลประเทศที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในเดือนมิถุนายน 2566

ร่วมคลิกโหวตสนับสนุนประเทศไทย ได้ที่ > https://support.expo2028thailand.com/th 

แชร์อีเวนท์นี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

 

โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของเรา คุณยินยอมให้เรายินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณต้องหยุดใช้และเข้าถึงเว็บไซต์นี้ทันที และเนื้อหา บริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีอยู่ในหรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

bottom of page