top of page

30 พ.ย. นี้...มาร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัล และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

30 พ.ย. นี้...มาร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัล และ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ กับ ETDA

ในงาน “Thailand Digital Competitiveness: Way Forward for

National e-Transaction”


กรุงเทพฯ– สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เตรียมจัดงาน “Thailand Digital Competitiveness: Way Forward for National e-Transaction” เพื่อนำเสนอผลการศึกษาที่สำคัญของโครงการยกระดับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัล (WDCR) และข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัลของประเทศไทย...ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารชั้นนำของภาครัฐและเอกชน ถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัล และการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมถึงสะท้อนความต้องการการสนับสนุนของภาครัฐในด้าน e-Transaction ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย.นี้ !! ลงทะเบียนก่อนร่วมงานที่ https://forms.gle/oXrdWxNywscnaiwP9


นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า สพธอ. เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ผ่านกลไกการกำกับดูแลของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบตัวชี้วัดในระดับสากลด้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้สะท้อนสถานภาพ การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย และใช้กำหนดทิศทางและนโยบายสำคัญ ในการพัฒนาประเทศในด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย


ดังนั้น สพธอ. เล็งเห็นโอกาสและความสำคัญในประเด็นนี้ จึงได้ร่วมกับ TMA – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น Partner Institute ของสถาบันจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก อย่าง IMD World Competitiveness Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และเป็นผู้ดำเนินโครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program (TCEP) ที่ทำให้เกิดความตระหนักและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ในการดำเนินโครงการยกระดับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัล (WDCR – World Digital Competitiveness Ranking) เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด WDCR และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแผนปฏิบัติการของ สพธอ. พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัลของประเทศ โดยจะมีการนำเสนอผลการศึกษา โดยคณะที่ปรึกษาโครงการฯ จาก TMA ในงาน “Thailand Digital Competitiveness: Way Forward for National e-Transaction” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 นอกจากผลการศึกษาแล้ว งานนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารชั้นนำจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ และเอกชน ในการขับเคลื่อนยกระดับด้าน e-Transaction และขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทย ผ่านเวทีเสวนาในหัวข้อ “Collaboration for Success: How Public-Private partnership can support growth of e-Transaction?” ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงการดำเนินงานขับเคลื่อนด้าน e-Transaction ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทยด้วย


สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน “Thailand Digital Competitiveness: Way Forward for National e-Transaction” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 สามารถลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/oXrdWxNywscnaiwP9 หรือ QR Code สำหรับลงทะเบียนด้านล่าง


QR Code สำหรับลงทะเบียน (โปรดลงทะเบียนตอบรับภายในวันที่ 28 พ.ย. 2566)กำหนดการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

คุณมาราริณ โทร. 02-319-7677 ต่อ 274 อีเมล maralyn@tma.or.th

คุณทศนันท์ โทร. 02-319-7677 ต่อ 277 อีเมล tossanun@tma.or.th

ดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page