top of page

Thailand Corporate Excellence Awards and SMEs Excellence Awards 2012ทีเอ็มเอ ร่วมกับ ศศินทร์ ประกาศผลและมอบรางวัลอันทรงเกียรติ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards และรางวัล SMEs Excellence Awards 2012 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารจัดการด้านต่างๆ จำนวน 8 สาขา และรางวัลเอสเอ็มอี จำนวน 3 รางวัล นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) เปิดเผยว่า ทีเอ็มเอ ได้ร่วมกับศศินทร์จัดทำโครงการสำรวจเพื่อคัดเลือกหาองค์กรดีเด่น ที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารงานโดยรวม และมีคุณสมบัติหลักด้านการบริหารการจัดการธุรกิจโดยเล็งเห็นว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรต่างๆ รวมทั้งจะได้ทราบถึงพัฒนาการขององค์กรชั้นนำ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรของตนเพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards ตัดสินจากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่มีจำนวน 1,000 บริษัทในประเทศไทย และได้แบ่งออกเป็นประเภทรางวัลด้านการบริหารสาขาต่างๆจำนวน 8 รางวัล ประกอบด้วย ความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) วิสัยทัศน์และความสามารถของผู้บริหารในการนำพาความสำเร็จที่ยั่งยืนมาสู่ธุรกิจ ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ(Product /Service Excellence) บริษัท/องค์กรที่มีสินค้า และ/หรือ บริการที่มีคุณภาพสูงซึ่งถือเป็นการวางมาตรฐานใหม่ให้กับแวดวงธุรกิจ/อุตสาหกรรม ความเป็นเลิศด้านการตลาด(Marketing Excellence) ความเป็นผู้นำของบริษัท/องค์กรด้านการใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน(Financial Management Excellence) บริษัท/องค์กรที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากตัวเลขทางการเงิน เช่น รายได้ กำไร สินทรัพย์ มูลค่าตลาด เป็นต้น ความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility Excellence) บริษัท/องค์กรที่บริหารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล/ความรับผิดชอบต่อสังคม และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) บริษัท/องค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีแนวคิดนอกกรอบในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ ซึ่งผลักดันให้เกิดความสำเร็จทางธุรกิจ ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) บริษัท/องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ยึดถือความเป็นธรรม และใช้บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) นางสาววรรณวีรา กล่าวต่อว่า รางวัล SMEs Excellence Awards ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม และเพื่อเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ประสบความสำเร็จและสามารถนำมาเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆได้ ที่สำคัญเพื่อเป็นแบบอย่างการบริหารจัดการที่เป็นเลิศขององค์กรธุรกิจเอสเอ็มอี อื่นๆอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติหลักของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับรางวัลจะต้องเปิดดำเนินการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และได้รับการเสนอชื่อโดยธนาคารที่เป็นสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย เกณฑ์การให้รางวัลพิจารณาจากการบริหารจัดการขององค์กร โดยกำหนดหลักในการคัดเลือกด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ รองอันดับสอง นางสาววรรณวีรา กล่าว นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของทีเอ็มเอ ที่มุ่งผลักดันพัฒนาศักยภาพของผู้นำและผู้บริหารในแต่ละองค์กร ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นมาตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี เพื่อให้แต่ละองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงกำหนดพิธีการมอบรางวัลโครงการดังกล่าวให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กรที่ได้รับรางวัล และมุ่งหวังให้ทุกองค์กรเห็นความสำคัญต่อการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง


ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentarze


bottom of page