top of page
ขอขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุน ในการจัดงาน Thailand Competitiveness Conference 2023

ขอขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุน ในการจัดงาน Thailand Competitiveness Conference 2023

ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจอย่างล้นหลาม โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน
ทั้งจากองค์กรในประเทศไทย และ จากต่างประเทศ ตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน

ขอขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุน ในการจัดงาน Thailand Competitiveness Conference 2023ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจอย่างล้นหลาม โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน
ทั้งจากองค์กรในประเทศไทย และ จากต่างประเทศ ตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน#TMA #thailandcompetitiveness #TCC2023 #futureproofnation #geopolitics
bottom of page