top of page
TMA จับมือศศินทร์ ประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 และ SMEs Excellence Awards 2022 พร้อมด้วยรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022

กรุงเทพฯ - 23 พฤศจิกายน 2565 – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล พระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2022 และรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2022 พร้อมด้วยรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022 โดยมุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และ ภายในงานอันทรงเกียรตินี้ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีมอบรางวัล

ประเภทสาขารางวัล

รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 สาขารางวัล โดยแบ่ง ประเภทของสาขารางวัลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ตามจำนวนรายได้รวมของปี พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

สาขารางวัลสำหรับองคก์รที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท/ปีจำนวน 8 สาขา

1. สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence)

2. สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence)

3. สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence)

4. สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)

5. สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence)

6. สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence)

7. สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence)

8. สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence)

สาขารางวัลสำหรับองคก์รขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปีจำนวน 1 สาขา คือ

1. สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence)

รางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2022 มีดังนี้1. รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 ประเภทสาขารางวัลคือ

  1. ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

  2. ประเภทธุรกิจบริการ

  3. ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

2. รางวัล SMEs Excellence Awards โดยแบ่งล าดับรางวัลเป็น 2 ระดับ

  • ระดับที่ 1 Gold Award

  • ระดับที่ 2 Silver Award

รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022 มี5 ประเภทสาขารางวัล คือ

1. สาขา Company of the Future

2. สาขา Data & AI Leadership

3. สาขา Digital Disruption

4. สาขา Digital Enablement

5. สาขา ESG Revolutionด้าน นายนิธิ ภัทรโชค ประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวถึงการจัด งานประกาศผลรางวัลว่า“ในปีนี้การประกาศผลจะประกอบด้วย 2 รางวัลพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ Thailand Corporate Excellence Awards 2022 และ SMEs Excellence Awards 2022 โดยรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 และนอกจากนี้จะยังมีการประกาศผลรางวัล Thailand Digital Excellence Awards ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการดิจิทัลโดยมีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลขององค์กรในประเทศไทย บนเวทีเดียวกันนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วย

องค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัลทั้งหมด ได้ผ่านการคัดเลือกและการประเมินจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นน าของประเทศ ซึ่งในปีนี้ นับว่ามีความโดดเด่น และมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ เพราะนอกจากแต่ละองค์กรจะต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจแล้ว ยังต้องแสดงถึงความสามารถ ในการปรับตัวในสถานการณ์ที่กระทบต่อการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ หรือสภาวการณ์ทาง การเมืองระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรต่างๆ ในการปรับตัว อย่างทันเหตุการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน”สำหรับขั้นตอนในการเสนอชื่อองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards คณะผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการโครงการฯ เป็นผู้เสนอรายชื่อองค์กรต่างๆ จากนั้นแต่ ละองค์กรจะต้องนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กร รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน เพื่อโครงการฯ ได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีรายได้สูงสุด 1,000องค์กรในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกองค์กรที่จะได้รับรางวัลพระราชทานฯ ในแต่ละสาขารางวัลต่อไปในการคัดเลือก องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีระบบการบริหารจัดการโดยรวมเป็น เลิศ เพื่อรับรางวัล SMEs Excellence Awards นั้น ในที่ผ่านมาคณะทำงานได้ขอให้ธนาคารต่างๆ เป็นผู้เสนอชื่อ SMEs แต่ในปีนี้ คณะทำงานได้เปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ที่มีพันธมิตรหรือคู่ค้าที่เป็นองค์กรขนาดกลางและ ขนาดย่อมสามารถเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการได้ด้วย โดยองค์กร SMEs จะต้องประกอบธุรกิจด้านการผลิต การ บริการ หรือการค้าปลีก/ค้าส่งที่เหมาะสม โดย SMEs จะต้องส่งข้อมูลคุณสมบัติองค์กรและแนวทางการบริหาร จัดการ ให้กับคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้คะแนนและประมวลผลข้อมูล เพื่อคัดเลือกองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ และ หลังจากนั้นคณะกรรมการจะเข้าเยี่ยมชมและพิจารณาให้รางวัลตามระดับความเป็นเลิศ สำหรับการคัดเลือกองค์กรที่จะได้รับรางวัล Thailand Digital Excellence Awards นั้น TMA ได้รับความ ร่วมมือจาก บริษัท Boston Consulting Group (BCG) ให้นำเครื่องมือประเมินที่เรียกว่า Digital Acceleration Index (DAI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระดับโลกเพื่อการประเมินความสามารถขององค์กรในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี มาบริหารจัดการในด้านต่างๆ มาใช้พิจารณาคัดเลือกองค์กร โดยในแต่ละปี จะมีสาขารางวัลที่แตกต่างกันตาม ความโดดเด่นขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association - TMA) TMA เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเสริมความเป็นเลิศของผู้บริหาร เพื่อมุ่งสู่การยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศไทย โดยมีความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เช่น International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในการทำการสำรวจขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย หรือความ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาและทีมผู้เชี่ยวชาญจากซิลิคอนวัลเลย์รวมทั้งจากยุโรปในการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงความ ร่วมมือกับวิทยากรชั้นนำในประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ TMA ยังให้บริการที่ปรึกษา บริการทำงาน วิจัย และจัดการประชุมระดับนานาชาติ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนับตั้งแต่องค์กรก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2507 มีผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนากับ TMA มาแล้วมากกว่า 350,000 คน

 

bottom of page