top of page
ขอขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุน ในการจัดงาน Sustainability Forum 2023

ขอขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุน ในการจัดงาน Sustainability Forum 2023

ขอขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุน ในการจัดงาน Sustainability Forum 2023

ขอขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุน ในการจัดงาน Sustainability Forum 2023


.


ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจอย่างมาก โดยมีผู้บริหารที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ ESG เข้าร่วมกว่า 300 ท่าน


.


#TMASDFORUM2023 #TMASUSTAINABILITYFORUMbottom of page