top of page
The Cullinan: The Making of the Digital Board

The Cullinan: The Making of the Digital Board

ในยุคที่ Digital Transformation เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจ Board of Directors ซึ่งเป็นผู้ชี้นำทิศทางและกำกับดูแลองค์กรก็จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ Thailand Management Association (TMA) ได้จัด The Cullinan: The Making of the Digital Board หลักสูตรพรีเมี่ยมสำหรับ Board of Directors องค์กรภาครัฐและเอกชน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวม 10 modules จากวิทยากรระดับโลก และการศึกษาดูงาน Tech Trip @ Estonia & Sweden ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ หลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board ก็ได้เดินทางมาถึง Module สุดท้าย The Board Forum คือภาคจบอันเข้มข้นของการเดินทางสู่การเป็น Digital Board ที่พร้อมด้วยมุมมองและองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อให้แนวทางและกำกับดูแลองค์กร


ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ชวนผู้ร่วมหลักสูตรมองว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องนำมาพิจารณาภายใต้เรดาร์ของบอร์ดและชวนคิดว่า end game คืออะไร คือ digital transformation หรือที่จริงก็เพื่อนำไปสู่ business transformation และจะทำอย่างไรให้กระบวนการการเปลี่ยนผ่านที่ lead โดย Board และ execute โดย CEO เกิดขึ้นโดยคนทั้งหมดในองค์กรไม่ใช่แค่ฝ่าย IT

การทำ Digital Transformation ของภาคเอกชนต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงใน 3 องค์ประกอบหลักคือ การนำ digital transformation มาสร้าง Customer Experience มาใช้ใน Operation Process และสอดประสานใน Business Model ส่วนภาครัฐหัวใจคือ การนำระบบดิจิทัลมาสร้างความสะดวกให้ประชาชน และทำให้การทำงานของภาครัฐเชื่อมโยงถึงกันหมด โดยตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเทคโนโลยีพร้อมแล้ว สิ่งที่ต้องเปลี่ยนให้สำเร็จคือ mindset


ในส่วนของ Digital Adoption จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย 5 ปัจจัยสำคัญคือ 1) Change in customer demand 2) Pressure from market competition 3) Specific sector/ organization characteristics & structure 4) Strengths & tensions for digital adoption at both individual & organization level และ 5) Level of resistance to change in organization ซึ่งความท้าทายของ Board of Directors ในการทำ Digital Transformation คือต้องจับสัญญาณให้ได้ว่าการตอบรับจากทาง Board of Directors ด้วยกันหรือฝ่ายบริหารเป็นอย่างไรหรือมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะมีแนวปฏิบัติที่แนะนำให้นำไปปรับใช้แตกต่างกันไปตามสถานการณ์


จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม Board of Directors เกี่ยวกับความท้าทายที่พบเจอเมื่อต้องกำกับการทำ digital transformation ในองค์กรซึ่งมีประเด็นเรื่อง พื้นความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบอร์ดบางท่านอาจไม่มากพอที่จะถกประเด็นต่างๆ ได้ ซึ่งแก้ไขได้โดยหาคนกลางที่มีมุมมองทางธุรกิจแต่เชื่อมโยงเทคโนโลยีได้มาเป็นตัวกลาง อีกความท้าทาย คือ พยายามในการเปลี่ยนมุมมองเดิมว่า digital transformation เป็นค่าใช้จ่ายมหาศาล แต่ที่จริงคือการลงทุนและสำหรับภาคราชการความท้าทายหลักอยู่ที่ การชักชวนให้ผู้เกี่ยวข้องออกจาก comfort zone มาร่วมกระบวนการเปลี่ยนแปลง


ในส่วนของ key learnings และการนำความรู้ไปปรับใช้กับองค์กรที่กำกับดูแล มีการแบ่งปันความคิดว่า บางองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละฝ่ายมีความเป็นเจ้าของข้อมูลสูงไม่อยากนำมาแบ่งปัน แต่ที่จริงแล้ว data เป็นขององค์กรควรนำมารวมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ Board ต้องสื่อสารถึงประโยชน์จากการทำ big data analytics รวมทั้งมีข้อแนะนำว่า การนำปัญหาที่มี impact สูงต่อองค์กร เลือกทำสิ่งที่เห็นผลเร็ว รวมทั้งตั้งโจทย์จาก pain points ของลูกค้า การอ้างถึงคู่แข่งที่ไปไกลกว่า ก็จะสามารถนำพาหลายฝ่ายมาร่วมมือกันได้ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าในการทำธุรกิจทุกอย่างกลับมาที่ data และการเก็บ data ที่ไม่ถูกต้องก็เป็นปัญหาในการบริหารองค์กร หวังว่าการทำ digital transformation จะช่วยให้มี data ที่ถูกต้องเชื่อถือได้มากขึ้นมาใช้ประมวลผลต่อไป


ในตอนท้ายคุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ให้เกียรติเป็นประธานฯ มอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ The Cullinaners ทุกท่าน


bottom of page