top of page

Magazine 2020 Issue 36 Jan – Mar

Magazine 2020 Issue 36 Jan – Mar

2020 เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา องค์กรต้องปรับตัวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการทำงาน แต่เมื่อไม่นานมานี้ ประเด็นร้อนที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจและให้ความสำคัญนั่นคือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงกำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเกษตรที่ประสบภัยคุกคามพืชผลการเกษตรอย่างหนัก ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องหาวิธีการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพยายามนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามารับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัญหา ขณะเดียวกันมนุษย์และสัตว์ก็ได้รับผลกระทบจากฝุ่นและอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น

ดังนั้นธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัวและต้องการความร่วมมือจากคนในองค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และผู้บริหารต้องมีความหนักแน่นและมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในองค์กร หากต้องการให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ธุรกิจต้องพัฒนาให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่หาความแน่นอนไม่ได้ของโลกในอนาคต

bottom of page