top of page

Magazine 2018 Issue 31 Oct – Dec

Magazine 2018 Issue 31 Oct – Dec

“คุณธีรนันท์ ศรีหงส์” ประธานคนใหม่ TMA ยุคดิจิทัล เปิดวิสัยทัศน์ชี้เป้าหมายที่เป็นหัวใจสำคัญ 3 เรื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและองค์กรในประเทศไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน แข่งขันได้ในระดับสากล


คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวว่า ทีเอ็มเอ มุ่งเน้นการสร้างผู้บริหารที่มีคุณธรรมและความสามารถ มีเป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อช่วยกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและประเทศ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยจากนี้จะมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมของการพัฒนาผู้บริหารในอนาคตที่ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และนำไปใช้ประโยชน์ได้

เป้าหมาย 3 เรื่องหลัก คือ การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และการพัฒนาความเป็นผู้นำ

ปัจจุบัน TMA สร้างโอกาส ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายกลุ่มผู้บริหารทั้งรัฐและเอกชนผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงแสวงหาความร่วมมือและเสาะหาองค์ความรู้จากที่ต่างๆ ทั่วโลก เช่น การร่วมมือกับ International Institute for Management Development (IMD) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดกิจกรรมและงานสัมมนาเพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นต้น ซึ่งในอนาคต เราจะนำความรู้ที่ได้จากเครือข่ายทั่วโลกมาบูรณการ เรากำลังมุ่งเน้นในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) เรื่องความยั่งยืน (Sustainability) และเรื่องขีดความสามารถในด้านดิจิทัล (Digital competitiveness)

“ในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน (Competitiveness) TMA ให้ความสำคัญเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเรื่องดิจิทัล เป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญ ซึ่งที่ผ่านมา เราได้ริเริ่มโครงการ Agro – Food Sector Innovation ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงเครือข่ายในอุตสาหกรรมอาหารมาโดยตลอด เราทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Food Innopolis ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในการเสาะหาแหล่งองค์ความรู้เชื่อมโยงเครือข่ายและช่วยสนับสนุนการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็น Food Innovation hub ในภูมิภาค” นายธีรนันท์ กล่าว

คุณธีรนันท์ กล่าวต่อว่า TMA มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาความเป็นผู้นำ สร้างทักษะ ความรู้ความสามารถที่จะเอาไปใช้จริงในการทำงาน ซึ่งเรากำลังพัฒนาหลักสูตรสร้าง Leaders of the Future ร่วมกับสถาบันชั้นนำของโลกหลายแห่ง เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน


ตลอดระยะเวลา 54 ปีของ TMA ได้สร้างความน่าเชื่อมั่นให้กับสังคมธุรกิจ อันประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพจากองค์กรชั้นนำของประเทศในสาขาการจัดการต่างๆ ที่อุทิศตน สละเวลามาทำงานเพื่อชาติร่วมกัน ทำให้ประเทศไทย ผู้บริหารและองค์กร มีศักยภาพและมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น เรามีหลักสูตรและกิจกรรมที่จัดขึ้นมาจากประสบการณ์จริงของผู้สอน ซึ่งในปัจจุบัน กว่า 70% ของวิทยากรในหลักสูตรของเราเป็นนักธุรกิจ ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ มาให้ความรู้ ยกตัวอย่าง เช่น design thinking methodology สอนโดยอดีตผู้บริหารของ IDEO เป็นบริษัทชั้นนำของโลกจากสหรัฐอเมริกาที่ทำเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ ทีมวิทยากรจาก Berkeley Executive Coaching Institute ที่มีประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในเรื่อง Communication โดยเฉพาะเรื่อง Coaching และ Storytelling เป็นต้น

“เป้าหมายปลายทางที่เราต้องการเห็น คือ ภาคธุรกิจของประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง”คุณธีรนันท์กล่าวทิ้งท้าย

bottom of page