top of page

Magazine 2019 Issue 35 Oct - Dec

Magazine 2019 Issue 35 Oct - Dec

ปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

อีก 3 เดือนข้างหน้าก่อนจะสิ้นสุดปี 2019 คงเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเริ่มวางแผน....
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ในขณะที่ปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนเปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีเรื่องใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวัน ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนกับสิ่งที่ทำาอยู่รวมไปถึงแผนการที่วางไว้ในอนาคตได้เช่นกัน การพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนมุมมองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

หลากหลายกูรที่เดินทางเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ในประเทศไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า องค์กรในประเทศไทยจำาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในรุ่นต่อไป และองค์กรยังต้องสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงาน รวมถึงการรักษาบุคลากรเหล่านั้นให้ไม่ลาออก ขณะเดียวกันคนวัยทำางานก็ต้องเพิ่มทักษะและเรียนรู้กับความเปลี่ยนแปลงในโลกการทำางานด้วย

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคิดถึง “อนาคต” ในการบริหารจัดการทั้งในด้านการทำางานหรือ
ชีวิตส่วนตัว ซึ่งจะไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องผลประโยชน์และผลกำาไรเท่านั้น แต่จะเป็นรูปแบบการบริหารจัดการแบบใหม่ที่ต้องมองให้รอบด้าน มองไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราทุกคนจะต้องให้ความสำาคัญ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมที่ดีขึ้น ฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากจุดเริ่มต้นของความคิด (ใหม่) การกระทำา (ใหม่) และมุมมอง (ใหม่) เพื่อ “อนาคตที่ดี” แบบยั่งยืน

bottom of page