top of page

China Shen Zhen 2010

Visits and Trips

TMA พาสมาชิกร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนํายักษ์ใหญ่ของโลกตะวันออกอาทิ Li & Fung Trading Service (Shenzhen), Huawei Technology, Shenzhen PORT ณเขตเศรษฐกิจพิเศษเซิ่นเจิ้น และฮ่องกง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจทั้งแนวคิด การบริหารงานสําหรับตลาดยุคใหม่ กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีการซัพพลายสินค้า และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยจนทําให้ทั้งฮ่องกง และเซิ่นเจิ้นกลายเป็นเขตการค้าพิเศษและเป็นผู้นําด้านการส่งออกสินค้าทุกประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตในประเทศจีนและส่งออกไปยังทั่วโลก TMA


Overseas Mission: South China Industries’ Experience Sharing


คํานํา

อย่าพลาดโอกาสสําคัญ! ร่วมเดินทางไปกับ TMA...การเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายพิเศษโดยผูบริหารระดับสูง จากบริษัทชั้น นํายักษใหญของโลกตะวันออก อาทิ Li & Fung Trading Service (Shenzhen), Huawei Technology, Shenzhen PORT ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซิ่นเจิ้นและฮองกง ทานจะไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินธุรกิจ ทั้งในดานแนวคิดดานการ บริหารงานสําหรับตลาดยุคใหม กลยุทธการพัฒนาเทคโนโลยีการซัพพลายสินคาและการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและ ทันสมัย จนทําใหทั้งฮองกงและเซิ่นเจิ้น กลายเปนเขตการคาพิเศษและเปนผูนําดานการสงออกสินคาทุกประเภทซึ่งสวนใหญ ผลิตในประเทศจีน และสงออกไปยังทั่วโลก TMA เชิญทานสัมผัสประสบการณอยางครบถวน ไดสาระ ความรูจากการเยี่ยมชมงาน พบปะเพื่อนนักธุรกิจผูรวมเดินทาง และ เพลิดเพลินกับแหลง shopping ระดับโลกทั้งฮองกงและเซิ่นเจิ้น รับประทานอาหารจีนเลิศรสตนตํารับ พรอมที่พัก 4 ดาว    * โปรแกรมการเยี่ยมชมงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม * การเยี่ยมชมงาน บรรยายเปนภาษาอังกฤษตลอดรายการ * รับหนาสําเนา Passport ภายในวันที่ 2 กันยายน 2556 เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมลวงหนา (เนื่องจากในชวงการเดินทางเปนฤดูทองเที่ยว และนิทรรศการของ Hong Kong)  ผูรวมเดินทาง สมาชิก TMA ผูบรหารระด ิ ับกลาง – ระดบสั ูง และผูสนใจทั่วไป จํานวน 30 ทาน เทาน ั้น รูปแบบ เยี่ยมชมและรบฟั งการบรรยาย


กําหนดการเดินทาง

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 Bangkok – Hong Kong

08.30 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผโดยสารขาออกระหว ู างประเทศช  ั้น 4 เคานเตอรสายการบิน ไทย แอรเวยส  10.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู ฮองกง  โดยสายการบิน ไทยแอรเวยสเที่ยวบนทิ ี่ TG 628  14.30 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ฮองกง หลังผานพธิีตรวจคนเขาเมืองนําทานเดนทางส ิ ู วัดกังหนั  วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม Che Kung Temple กราบไหวสิ่งศักดิ์สทธ ิ ิ์เพื่อความเปนสิริมงคล โดยความ เชื่อของชาวฮองกง ที่วากังหันลมจะพาชีวิตราบรื่นลอลมและธุรกิจเงินทองวงฉิ่ ิว เหมือนกังหันเลนลม ค่ํา รับประทานอาหารค่ําเลศรส ิ ณ ภัตตาคารระดับมิชลิน Yung Kee / นําทุกทานเขาที่พัก โรงแรม   KIMBERLEY HOTEL หรือเทยบเท ี า / จากโรงแรมทานสามารถเดิน Shopping ตามอัธยาศยั


วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 Hong kong - Shenzhen 2556 Hong Kong - Shenzhen – ดูงาน Li & Fung Trading Service

08.30 น. ออกเดินทางจากโรงแรม เพื่อไปรับประทานอาหารเชา ทานจะไดสมผั สกั ับรสชาติและวฒนธรรมการทานต ั มิ่ ซําในฮองกง 10.00 น. ออกเดินทางจากขามฝงจากฮองกงโดยรถโค  ชผ านกระบวนการศุลากรไปยงเม ั ืองเซิ่นเจิ้น 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  14.00 เยี่ยมชมและรับฟงการบรรยาย ณ Li & Fung Trading Service (Shenzhen) Limited.  บริษัทยักษใหญผูใหบริการ Supply Chain ทั่วโลก โดยมีตลาดหลักอยูในแถบเอเชีย มความโดดเด ี นตรงที่ สามารถ Outsource วัตถดุ ิบตางๆ  จากเครือขายโรงงานทั่วโลก ทําใหเขาถงแหล ึ งวตถั ดุ ิบที่ดีถูกและเรวกว ็ า สงผลใหควบค  มุ ตนทุนราคา คาขนสง โดย Li & Fung Group มีบริษัทในเครืออยาง The IDS Group ที่ ใหบริการแบบ Integrated Distribution Services ใน 3 ธุรกิจหลัก ไดแก การตลาด โลจิสติกสและการผลิต


Briefing Items ( 14.00 – 16.00 น.)  x Business Strategy Transformation : Trading to Logistics & Supply Chain  x Supply Chain Management

x Advanced Technology & Information Systems  x Q & A  เขาสูที่พักโรงแรม Best Western Hotel หรอเท ื ียบเทา ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตตาคาร ั /หลังอาหาร อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศยั


วันพฤหัสบดที 14 ี่ พฤศจิกายน 2556 Shenzhen / ดูงาน Huawei Technology

เชา รับประทานอาหารเชา ในหองอาหารโรงแรม 09.00 น. เยี่ยมชมงานและรับฟงการบรรยาย ณ Huawei Technology ผูผลิตอุปกรณโครงข  ายและสอสาร ื่ โทรคมนาคมชนนั้ ําระดบโลกท ั ี่มีความเชยวชาญด ี่ านการวจิ ัยและพัฒนาการผลิต การจัดจําหนายและ  การตลาดอุปกรณสื่อสารและโทรคมนาคม ยักษใหญ  ของประเทศจนี และจัดหาโซลชู ั่นเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร ผลิตภัณฑและโซลชู ั่นของ Huawei ไดรับความไววางใจจากลูกคา ในกวา ๑๔๐ ประเทศทั่วโลก โดยมผี ูใชบริการประมาณ ๑ ใน ๓ ของประชากรโลก Briefing Items (09.00 – 11.00 am.)  x R&D Management  x Technology and New Product Trends  x New Product Management Process : from I to L ( Idea to Launch)  x Effective Portfolio Management  x Q&A  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บาย นําทานเที่ยวชม Splendid of China สัมผสกั ับเมืองจําลอง ที่จําลองสถานที่ทองเที่ยว ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ที่สําคัญและมีชื่อเสยงในประเทศจ ี นี พรอมชมโชวอล ังการ  ค่ํา รับประทานอาหาร ค่ํา ณ ภตตาคาร ั หลังอาหาร นําทานเขาสทู ี่พักโรงแรม Best Western Hotel หรือเทียบเทา


วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 Shenzhen / ดูงาน Shenzhen PORT – Hong Kong - BKK

bottom of page