top of page

DHL company visit (TH) 2017

Visits and Trips

12 NOVEMBER 2017


TMA นำพาสมาชิกและผู้บริหารเข้าร่วมศึกษาดูงานบริษัท DHL – Bangna Logistics Campus ศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและ DHL Control Tower เยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายการบริการคลังสินค้าการขนส่ง การตรวจสอบติดตาม และการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


เรียนรู้แนวทางของ DHL ในการรองรับการให้บริการขยายตัวของธุรกิจ และอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบทั้งใน และนอกประเทศ พร้อมรับฟังการออกแบบการบริการขนส่งช่วยภาคธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มความได้เปรียบด้านต้นทุนพร้อมสำหรับการขยายตัว และเชื่อมโยงเครือข่ายที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียแปฟิค

bottom of page