top of page

Magazine 2017 Issue 27 Oct - Dec

Magazine 2017 Issue 27 Oct - Dec

เคยรู้สึกว่าโลกใบนี้กว้างมาก และคิดว่าหากเราอยากจะรู้จักโลกใบนี้ให้มากขึ้น เราจะทำไดอย่างไร พอเวลาผ่านไป เราก็เริ่มเห็นเครื่องมือต่างๆ ค่อยๆ กำเนิดขึ้นมาให้ได้รู้จัก เกิดการพัฒนาและอัพเดทมาโดยตลอด ทำให้ทุกวันนี้ตัวเราเองแทบจะตามกระแสไม่ทันแล้วว่า ยังมีเครื่องมืออะไรอีกบ้างที่สามารถช่วยให้เรารู้จักสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ได้ง่ายขึ้นกว่านี้ในการเรียนรูสิ่งใหม่ๆ ตอนนี้เป็น สิ่งสำคัญที่เราต้องปรับตัวและเริ่มทำความรู้จัก โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิต เพราะเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เกิดความสะดวกและง่ายขึ้น สามารถที่จะเชื่อมต่อ
คนจากทั่วทุกมุมโลก ให้ได้ติดต่อสื่อสารกัน ส่งข้อความถึงกันและเห็นหน้ากันได้ โดยที่เราไม่ต้องออกจากจุดที่เรายืนอยู่เลย จึงทำให้การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ไม่อาจจะทำได้เพียงคนเดียว หรือทำเพียงแค่ในประเทศ เราต้องติดต่อและเชื่อมโยงกับคนนอกประเทศ เพื่อเรียนรู้วิธีแนวคิดและนำมาปรับให้
เข้ากับตัวเราเอง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตออกไปในระดับโลกได้ รวมถึงความคิดของตัวเราเองก็ต้องศึกษากระบวนที่เป็นระบบหรือแนวทางการดำเนินชีวิตจากคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมเพื่อให้เราได้รู้จักอะไรใหม่ๆ และนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ให้กับชีวิตของเราเองเช่นกัน

bottom of page