top of page

Wed, Jun 01

|

TMA Office

ๅCHICKEN RUN : Enterprise of the future - Innovative Entrepreneurship Student Project

TMA เชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดคณะและชั้นปี ที่มีไฟรงเวอร์ พร้อมไอเดีย และผลงานสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม การบริหารจัดการธุรกิจร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการแข่งขันชิงเงินสนับสนุนมูลค่ารวม 100,000 บาทและได้ต่อยอดสร้างเครือข่ายสู่ภาคธุรกิจจริงกับสมาชิกทีเอ็มเอซึ่งเป็นสุดยอดบริษัทชั้นนำ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ๅCHICKEN RUN : Enterprise of the future - Innovative Entrepreneurship Student Project
ๅCHICKEN RUN : Enterprise of the future - Innovative Entrepreneurship Student Project

Time & Location

Jun 01, 2022, 7:45 PM

TMA Office, Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310, Thailand

About the event

กิจกรรม CHICKEN RUN : Enterprise of the Future เป็นกิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาความรู้และพัฒนาประสบการณ์

เตรียมความพร้อมในประเด็นสาคัญสาหรับการสร้าง enterprise of the future ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามีบทบาทในการช่วยยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมอีกด้วยและแก้ไขปัญหาของประเทศในอนาคต

โดยกิจกรรม ออกแบบให้ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมได้นาเสนอ ทดสอบ สาธิต พัฒนาทักษะทางธุรกิจ (Capability Building) ให้แก่ทีมที่ผ่านจากรอบคัดเลือก มุ่งเน้นทักษะสาหรับผู้ประกอบการ มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจ การ สร้างสรรค์สินค้าและบริการแบบ Start Up เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหา (pain points) และอานวยความสะดวกแก่ธุรกิจแบบ ดั้งเดิมให้สร้างมูลค่าได้เพิ่มขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมของทีมนิสิต นักศึกษา ก่อนนาเสนอโมเดลธุรกิจต่อนักลงทุน ผู้บริหารองค์กร ต่างๆ ต่อยอดการร่วมงานสู่เครือข่ายในโลกธุรกิจจริงในอนาคต

วัตถุประสงค์ กิจกรรม CHICKEN RUN

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมนิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยแก้ไขปัญหา ตอบสนองกับความต้องการของตลาดยุคใหม่
 2. เพื่อสร้างความพร้อม เพิ่มเติมประสบการณ์ ให้ทีมนิสิต นักศึกษา ในขั้นตอนการบ่มเพาะทักษะทางธุรกิจ (Capability Building) โดย คณะพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจ มาช่วยให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ การ วิเคราะห์มุมมองทางธุรกิจที่จาเป็นรวมถึงเตรียมความพร้อมของทีมก่อนมีการนาเสนอโมเดลธุรกิจในวันDemo and Awards Day
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมนิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสนาเสนอแนวความคิดทางธุรกิจ ต่อยอดการพัฒนาสินค้าและบริการต่อผู้ บริหารธุรกิจ นักลงทุน บริษัทที่มีความสนใจในการลงทุน ผ่านเครือข่ายของ TMA
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง ทีมนิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจการทาธุรกิจแบบ Start Up ให้สามารถช่วยเหลือ แนะนาซึ่งกัน และกันได้ในอนาคตต่อไป
 5. เพื่อให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา แก่ทีมที่ผ่านถึงรอบ Awards Day

รายละเอียดขั้นตอนสาหรับทีมนิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

1. นิสิต นักศึกษา รวมทีม (สมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน) >>> ส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยทีม ผู้สมัครจาเป็นต้องเตรียมทา Pitch Deck และ Presentation VDO (Elevator Pitch ไม่เกิน 5 นาที) แนบใบสมัคร

กิจกรรมเปิดให้มีการ Pitch ใน 5 สาขา ได้แก่ SMART Agriculture / Innovative food, Healthcare & wellbeing for the

Future, Smart City Solution / Property Tech, Smart Education, Travel / lifestyle Tech

1. รับฟังประกาศผลทีมที่ผ่านการสมัครคัดเลือก >> ทีมที่ผ่านการสมัครคัดเลือก จานวน 10-20 ทีม รับการให้คาปรึกษา การเตรียม ความพร้อม ปรับปรุงแผนงานของทีม จากทีมที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงทางธุรกิจ TMA เพื่อเตรียมความพร้อมในการนาเสนอ(Present) ในด้านต่างๆ เช่น การจัดทาแผนธุรกิจ ความรู้ด้านการเงิน และการสร้างตราสินค้าและการตลาดฯ

2. ทีมที่ผ่านการสมัครคัดเลือก จานวน 10-20 ทีม เข้าร่วมในกิจกรรม Ecosystem Day วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ทาการ นาเสนอ solution ต่อคณะผู้บริหารชุดคัดเลือกทีม และที่ปรึกษา / โดยเปิดให้มีการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ (นาเสนอทาง Zoom ทั้งนี้ แต่ละทีมจาเป็นต้องส่ง VDO Clip for Presentation : Product or Service Prototype (Elevator Pitch ไม่เกิน5 นาที) พร้อม Pitch Deck ล่าสุด ที่อาจมีการปรับปรุงก่อนหน้าวัน Ecosystem Day )

3. รับฟังประกาศผล 5 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบ Capability Building for Startups & Networking Events (ระหว่างเดอื นสงิ หาคม ถงึ20 กนั ยายน 2565) >>> ทั้ง 5 ทีม จะได้รับสิทธิพิเศษ ได้เข้าร่วมในกิจกรรม Coaching, Mentoring เพื่อการพัฒนาศักยภาพใน ด้านต่างๆ ตามความจาเป็นของแต่ละราย โดยมีที่ปรึกษา โค้ช เฉพาะเพื่อให้คาแนะนาทั้งแผนธุรกิจ การเงิน การตลาด และการ ลงทุน ( รูปแบบการพบปะ On Line หรือ On-site ตามสถานการณ์ )

4. ทั้ง 5 ทีม เตรียมพร้อมในการนาเสนอ (Pitching) ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ในงานวัน Demo and Awards Day เพื่อนาเสนอ แผนธุรกิจให้กับ Key Stakeholders ท่ีให้เกียรติมาร่วมงาน เช่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน Sponsor ผู้สนับสนุน โครงการฯ กลุ่มนักลงทุน และสถาบันการศึกษา >> ทั้ง 5 ทีม รับมอบรางวัลตามลาดับผลการตัดสิน ( Demo and Awards Day วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 )

ระยะเวลา / รูปแบบ

 1. ระยะเวลาการดาเนินงาน มิถุนายน 2565 – กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 4 เดือน
 2. รูปแบบ ประกอบด้วยกิจกรรม 4รูปแบบ ดังนี้

2.1 Scouting and Preparation

TMA ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ประกาศรับสมัครและคัดเลือกทีม นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา (ไม่จากัดคณะ) ที่มีความสนใจเข้าร่วม จานวน 15-20 ทีม (สมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน) ที่มีศักยภาพ และมี product or serviceprototype ที่คิดค้นสร้างสรรค์โดยสมาชิกทีมของท่านเองเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมEcosystemDayโดยทีม นิสิต นักศึกษา startup ที่ผ่านการสมัครและคัดเลือกในรอบนี้ จะได้รับการอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการ นาเสนอ (Presentation) จากที่ปรึกษาทางธุรกิจ พี่เลี้ยง ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความพร้อมก่อนกิจกรรม Ecosystem Day ในด้านต่างๆ เช่น การจัดทาแผนธุรกิจ ความรู้ด้านการเงิน การนาเสนอแผนธุรกิจ และการสร้างตรา สินค้าและการตลาด

2.2 EcosystemDay(Selection)  กิจกรรม Ecosystem Day เป็นเวที ในการนาเสนอ solution ที่ช่วยตอบปัญหาหรือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ของธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้ทีมนิสิต นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก ได้มานาเสนอ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างขึ้นให้กับ คณะกรรมการรอบคัดเลือก โดยจะเปิดให้มีการนาเสนอ ใน 5 สาขา ได้แก่  o SMART Agriculture / Innovative food o Healthcare & Well being for the Future o Smart City Solution / Property Tech o Smart Education

o Travel / lifestyle Tech

รูปแบบการจัดงาน ระยะเวลา แบ่งเวลาเป็นช่วงเช้า/บ่าย (ผ่าน Zoom) ประกอบด้วย

 • ทีมนิสิต นักศึกษา จาเป็นต้องเตรียมตัว ซักซ้อม และส่ง Pitch Deck และ Presentation VDO ความยาวไม่เกิน 5นาที มายังมูลนิธิฯ ล่วงหน้า เพื่อใช้ในวันนาเสนอรอบคัดเลือก
 • ทีมนิสิต นักศึกษา รวมทั้งหมดประมาณ 15-20 ทีม นาเสนอ แต่ละสาขา (จานวนทีม ขึ้นอยู่กับการสมัครและคัดเลือกเข้าโครงการฯ) การนาเสนอแต่ละทีมจะมีเวลาทั้งหมด 15 นาที แบ่งออกเป็น 5 นาที สาหรับการนาเสนอของ Startups + 9นาทีสาหรับการตอบคาถามจากCommentators และการลงคะแนนเสียง+1นาทีสาหรับ Switching time
 • การซักถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Judge) ในด้านต่างๆ เช่น แผนธุรกิจธุรกิจ การเงิน การตลาด การลงทุน ฯลฯ
 • การซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่นาเสนอ
 • การลงคะแนนคัดเลือก ผลรวมการลงคะแนนของคณะกรรมการ จะคัดกรองทีมผู้สมัครทั้งหมด เหลือเพียง 5 ทีม ที่จะเข้าสู่ช่วง Building Capability (ก.ค.-ก.ย.) >> และ Demo & Awards Day (วัน Pitching และประกาศผล.)

2.3 Capability Building for Startups  ทีมนิสิต นักศึกษา ทั้ง 5 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรม Ecosystem Day จะได้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพในด้านต่างๆ ตามความจาเป็นของแต่ละราย ซึ่งประกอบด้วยทั้งการ coaching, mentoring รวมถึงการเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรต่างๆ ที่ TMA และมูลนิธิยุทธสารฯ จัดขึ้นตามความเหมาะสม โดยตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ ทีมนิสิต นักศึกษา แต่ ละทีมจะได้รับการสนับสนุนจาก TMA และมูลนิธิยุทธสารฯ ดังนี้

 • การใช้สถานที่ทางานในสานักงานของ TMA โดยมีเงื่อนไข ระเบียบและมาตรการด้านสุขอนามัย ในช่วงภาวะการ ระบาด ของ COVID 19 ตามที่ TMA กาหนด และตามความเหมาะสมของสถานการณ์
 • การพบปะขอคาแนะนาจาก coach และ/หรือ mentor ในด้านต่างๆ ได้แก่ แผนธุรกิจ การเงิน การตลาด และการ ลงทุน ( รูปแบบ การประชุม On Line หรือ On-site )
 • การเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ การพัฒนา ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจNetworking Events TMA และมูลนิธิยุทธสารฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ทีมนิสิต นักศึกษา ที่ร่วมโครงการได้สร้างเครือข่ายกับ startups และ stakeholders ใน ecosystem ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ในลักษณะของกิจกรรม online และ on-site โดยมี การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายของ TMA เป็นแขกพิเศษในการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมนิสิต นักศึกษา startups กับบริษัทสมาชิกของ TMA ที่สนใจเป็น partners ทางธุรกิจ เช่น กิจกรรมพบปะพูดคุย (Meet up) และกิจกรรม การให้ความรู้ (Knowledge Sharing)

2.4 Demo and Awards Day เพื่อให้ทีมนิสิต นักศึกษา Startups ที่ผ่านการบ่มเพาะจาก TMA ได้นาเสนอแผนธุรกิจ Pitching ให้กับ Key Stakeholders ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน เช่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มนักลงทุน และสถาบันการศึกษา และมอบรางวัลให้แก่ทุกทีมตามลาดับจากผลการแข่งขัน

รูปแบบการจัดงาน

 1. ทีม นิสิต นักศึกษา การนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Exhibition Point)
 2. การนาเสนอแผนธุรกิจ (Pitching)
 3. การซักถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Judge)

ในด้านต่างๆ เช่น โมเดลธุรกิจ การเงิน

การตลาด การลงทุน ฯลฯ

 1. การซักถามและให้ข้อเสนอแนะโดยผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ นาเสนอ
 2. กิจกรรม Networking

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในภาพรวมของ กิจกรรม CHICKEN RUN

 1. กลุ่ม/ทมี นิสิต นักศึกษา ไม่จากัดชั้นปี ไม่จากัดคณะ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีการค้นหาไอเดยี การสร้างต้นแบบทาง ธุรกิจ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ โดยมีการจาลอง prototype หรือใช้ product หรือ service แล้ว
 2. คณาจารย์ และสถาบันการศึกษา ที่ต้องการผลักดัน เพิ่มเติมประสบการณ์ ความรู้ ด้านการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้กับนิสติ นักศึกษา
 3. ผู้บริหารธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ ทปี่ รึกษา ที่มองเห็นความสาคัญ ในการร่วมสร้างเสรมิ ทักษะ การแบ่งปันความรู้ทางธุรกิจ ใน หลากหลายสาขา
 4. กลุ่มนักลงทุน / กลุ่มบริษัทสมาชิก TMA / และเครือข่ายทางธุรกจิ อื่นๆ

ประเภทรางวัล ใน Demo & Awards Day

 1. รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จานวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จานวน 1 รางวัล และประกาศนียบตั ร
 4. รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล และประกาศนียบตั ร
 5. รางวัล “Chicken Chic Award ” และประกาศนียบัตร โดย กองทุนสนับสนุนการศึกษา คุณดุสติ นนทะนาคร และ TMA
 6. อาจารย์ที่ปรึกษา ของทีม ได้รับบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ และสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมสัมมนา ต่างๆ ที่ TMA จัดขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นเวลา 1 ปี
 7. ประกาศบัตรเกียรติคุณ สาหรับภาควิชา คณะมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียด ได้ที่

คุณปัณฑิตา สังกะเพศ Email: pantita@tma.or.th / Mobile : 061-774-7421

คุณกนิษฐา รักษาเขตต์ Email: kanitthar@tma.or.th / Tel 02 319 7677 ต่อ 299

Share this event

Disclaimer:

By submitting your personal data to us online in our website, you agree to give us consent to use and disclose your personal data in accordance with this policy. If you do not agree with the terms and conditions of this Privacy Policy, you must immediately cease using and accessing this Website and any content, services or products contained in or available from this Website for which you need to provide personal information.

bottom of page